BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymuza Katarzyna (Akademia Podlaska w Siedlcach), Bombik Antoni (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Zaspokajanie potrzeb finansowych rolników przez banki spółdzielcze w rejonie Siedlec
Cooperative Banks Located in Siedlce Region Satisfying Financial Needs of Farmers
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 255-264, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Kredyt, Finansowanie rolnictwa
Cooperative banks, Credit, Agricultural finance
Note
streszcz., summ.
Country
Siedlce
Abstract
Potrzeby finansowe rolników najczęściej zaspokajają banki spółdzielcze, które określane są mianem małych instytucji finansowych o specyficznej misji. Misja ta polega na ich roli, jaką pełniły i pełnią na rynku, czyli na efektywnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usługi finansowe klientów w środowisku lokalnym. Efektywne zaspokajanie potrzeb finansowych środowiska lokalnego jest możliwe tylko wtedy, gdy bank jest blisko tych potrzeb, potrafi je identyfikować i jest skłonny angażować swoje środki na ich zaspokajanie. Celem niniejszego opracowania była próba określenia, w jakim stopniu banki spółdzielcze, działające na terenie wiejskim w rejonie Siedlec, zaspokajają zmieniające się potrzeby finansowe rolników. Analizy dokonano przez pryzmat marketingu mix, oceniając oferowane przez bank produkty, ich cenę, dystrybucję i personel. Wszystkie działania banku, idące w kierunku zaspokajania potrzeb swoich klientów, zostały ocenione pozytywnie. W skali od 1 do 5 najwięcej punktów otrzymała szeroko rozumiana sprawność działania banku, w tym szybkość załatwiania spraw (4,58 punktu), poufność informacji (4,57 punktu), kompetencja personelu (4,42 punktu) oraz miła obsługa (4,42 punktu). (abstrakt oryginalny)

Financial needs of farmers are most frequently satisfied by cooperative banks which are called small financial institutions with a special mission. The mission stems from the role the banks have played on the market that is effective satisfying financial needs of local clients. Such an activity is possible only when the bank is close to the needs, can identify them and is inclined to use its resources to satisfy them. The aim of the paper is to determine to what extent cooperative banks operating in the rural area in the proximity of Siedlce satisfy changing financial needs of farmers. The examination was based on mix analysis which was performed to assess bank's products, their prices, distribution and the staff. All bank activities aiming at satisfying its clients' needs received positive scores. On a scale of 1 to 5, the highest score was for broadly understood efficiency of banking activity, including efficiency in dealing with clients (4.58 points), information confidentiality (4.57 points), staff competence (4.42 points) and kind service (4.42 points). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Grzegorczyk W., 2004. Marketing bankowy. Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz-Łódź.
 2. Haba A., 2004. Opinie rolników o usługach banków spółdzielczych. Zag. Doradź. Roi., 1, 56-65.
 3. Kata R, Zając D., 2006. Znaczenie lokalnych instytucji finansowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Prace Nauk., 39, SGGW, Warszawa, 159-168.
 4. Kłopocka A.., 2002. Oczekiwania klientów a jakość detalicznych usług bankowych. Bank i Kredyt, 8, 25-32.
 5. Kłopocka A., 2004. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej. Bank i Kredyt, 5, 34-38.
 6. Kolasa M., 2008. Marketing bankowy. Cedewu, Warszawa.
 7. Kulawik J., 2004. Banki lokalne w USA a funkcjonowanie naszych BS-ów. Bank i Rolnictwo, 71, 7-10.
 8. Lewicka-Strzałecka M., 2003. Zaufanie w relacji konsument - biznes. Prakseologia, 143, 195-207.
 9. Mielnik M., Szambelańczyk M., 2006. Ocena efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997-2003 (dla czterech celów działalności). Bezpieczny Bank, 1(30), 3-28.
 10. Opolski K, Polkowski K., 2002. Jakość usług bankowych. Bank i Kredyt, 7, 23-25.
 11. Opolski K, Wierzba R., 1996. ABC bankowości. Gdańska Akademia Bankowa, Olympus, Warszawa.
 12. Pluta-Olearnik M., 1999. Marketing usług bankowych. PWE, Warszawa.
 13. Szambelańczyk .1., 2001. Banki spółdzielcze wobec konkurencji na rynku finansowym. Bank Spółdzielczy, 7-8, 5-9.
 14. Szambelańczyk J., 2006. Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. AE, Poznań.
 15. Urbanek G, 2004. Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność - łańcuch przyczynowo-skutkowy. Marketing i Rynek, 6, 2-8.
 16. www. Bankier.pl. Wzrost liczby własnych bankomatów i stron w bankach spółdzielczych.
 17. Żurawik B., Żurawik W., 1999. Marketing usług finansowych. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu