BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walenia Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Formy działalności władz samorządowych w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Podkarpacia
Forms of Local Authorities' Activity in the Area of Supporting Development of Entrepreneurship on Rural Areas of Podkarpacie Region
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 285-294, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Administracja samorządowa, Przedsiębiorczość
Financial instruments, Self-government administration, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstract
Skuteczna pomoc ze strony władz samorządowych w aktywizowaniu przedsiębiorczości może przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu, a wydatki z budżetów urzędów na rzecz wspierania inicjatyw gospodarczych zostaną zwrócone w postaci podatków lokalnych płaconych przez dobrze funkcjonujące miejscowe podmioty gospodarcze. Działania na rzecz zwiększania ich konkurencyjności są szczególnie ważne w aspekcie otwarcia lokalnych rynków dla firm integrującej się Europy. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są formy wsparcia przez władze samorządowe rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Podkarpacia, będącego jednym z najsłabszych obszarów na mapie gospodarczej Polski i Wspólnoty Europejskiej. Wyniki badań potwierdziły, iż w niewielkim zakresie widoczne były działania samorządu w zakresie wspierania rozwoju i stymulowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Podkarpacia. Zdecydowana większość przedsiębiorców stwierdzała, że samorząd nie spełnia żadnej roli w promowaniu przedsięwzięć gospodarczych na Podkarpaciu. (abstrakt oryginalny)

Efficient assistance on the part of local governments in stimulating entrepreneur-ship may contribute to the economic development of the region, and expenditures from governments' budgets for supporting business initiatives will be returned in the form of local taxes paid by well functioning local business entities. Actions taken to support their competitiveness are particularly important in the aspect of opening local markets for companies from Europe in the process of integration. The subject of discussion presented in this article is the forms of support provided by local authorities for development of en-trepreneurship of the rural area from the region of Podkarpacie, being one of the weakest areas on the economic map of Poland. Survey results confirmed that to a small extent local governments' actions could be visible in the area of supporting development and stimulating entrepreneurship on the rural areas from the region of Podkarpacie. Vast majority of entrepreneurs said that local governments did not play any role in promoting business undertakings in the region of Podkarpacie. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Klamut M., 2006. Uwarunkowania podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce, [w:] Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, (red.) W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Korenik S., 2006. Polityka naukowa i innowacyjna, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, WN PWN, Warszawa.
  3. Oliński M., 2007. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przez ośrodki krajowego systemu usług, [w:] Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, praca zbiorowa pod red. nauk. B. Plawgo, W. Zaremba, Fundacja Współczesnego Zarządzania, Białystok.
  4. Parysek J., 2006. Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, [w:] Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  5. Ostromęcki A., 2007. Proinnowacyjna rola działalności grupowej w rozwoju obszarów wiejskich. [w:] Czudec A. (red.), Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Oświatowe Fosche, Rzeszów.
  6. Witalec W., 2007. Prawno-finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, [w:] Czudec A. (red.), Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Oświatowe Fosche, Rzeszów.
  7. Wiatrak A.P., 2006. Partnerstwo przedsiębiorstw jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem i regionem, [w:] Przedsiębiorstwo i region, (red.) Fedan R., Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu