BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecka Krystyna (Akademia Podlaska w Siedlcach), Gugała Marek (Akademia Podlaska w Siedlcach), Baranowska Alicja (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Opłacalność różnych sposobów regulacji zachwaszczenia w łanie ziemniaka
Profitability of Different Weed Control Methods in Potato Field
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 295-300, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ziemniaki, Środki ochrony roślin, Efektywność produkcji, Zwalczanie chwastów
Potatoes, Plant protection measures, Production effectiveness, Weed control
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ocenę opłacalności sposobów odchwaszczania ziemniaka przeprowadzono na podstawie doświadczeń polowych przeprowadzonych w latach 2005-2007 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Warianty doświadczenia obejmowały cztery sposoby odchwaszczania: pielęgnacja mechaniczna oraz trzy obiekty pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC i Sencor 70 WG. Do oceny ekonomicznej sposobów odchwaszczania wykorzystano metodę opartą na standardowej nadwyżce bezpośredniej (SGM - Standard Gross Margin). Celem badań było porównanie opłacalności różnych sposobów pielęgnacji ziemniaka. Wartość uzyskanego plonu bulw ziemniaka była zróżnicowana i kształtowała się od 8288,5 do 14 605,0 PLN-ha^1. Standardowa nadwyżka bezpośrednia wynosiła od -484 PLN na obiekcie kontrolnym do 5851,5 PLN na obiekcie, na którym zastosowano herbicyd Sencor 70 WG. (abstrakt oryginalny)

The evaluation of profitability of weeding methods was performed on the basis of field experiment carried out in 2005-2007 at the Zawady Experimental Station owned by the University of Podlasie. Experimental variants included four weed control methods: mechanical as well as three objects of mechanical-chemical treatments with the use of herbicides Plateen 41.5 WG, Racer 250 EC and Sencor 70 WG. The method based on the standard gross margin (SGM) was used for the economic evaluation of the weed control methods. The aim of the research was the comparison of profitability of various methods of weeding of potato. The value of the obtained potato yield varied from 8288.5 to 14605.0 PLN-ha-1. The standard gross margin ranged from minus 484 PLN for the control treatment to 5851.5 PLN for treatment in which weeds were controlled with a herbicid Sencor 70 WG. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A., 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych (według standardów Unii Europejskiej). Wyd. FAPA, Warszawa, 1-55.
 2. Bombik A., Wolska A., 2004. Wybrane czynniki kształtujące efekt ekonomiczny produkcji ziemniaka. Acta Sei. Polonorum, Oeconomia 3(2), 17-26.
 3. Golinowska M., 2009. Ekonomika ochrony roślin w teorii i praktyce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(1), 23-33.
 4. Gugała M., Zarzecka K., 2004. Produkcyjność ziemniaka w zależności od sposobu zwalczania chwastów. Cz. II. Ekonomiczne aspekty ochrony ziemniaka przed chwastami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 500, 415-421.
 5. Gugała M., Zarzecka K., 2008. Porównanie opłacalności różnych sposobów uprawy i odchwaszczania plantacji ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 530, 169-176.
 6. Harasim A., Pszczółkowski P., Sawicka B., 2004. Możliwość kształtowania efektywności produkcj i wczesnego ziemniaka jadalnego przez doskonalenie agrotechniki. Annales UMCS, Sec. E, 59(1), 241-249.
 7. Jarka S., Chojnacki S., 2008. Opłacalność produkcji ziemniaków na wczesny zbiór. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, 3, 240-245.
 8. Klepacki B., Gołębiewska B., 2002. Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych, [w:] Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Pod red. J. Chotkowskiego. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 40-48.
 9. Krzysztofik B., Marks N, Baran D., 2009. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na ilościowe cechy plonu bulw ziemniaka. Inżynieria Roi. 5(114), 123-129.
 10. Nowacki W., 2006. Straty w plonie handlowym czynnikiem determinującym efektywność ekonomiczną produkcji ziemniaków jadalnych. Roczniki Naukowe SERiA t. VIII, 1, 133-136.
 11. Nowacki W, 2008. Porównanie efektywności stosowania systemu ekologicznego i integrowanego w uprawie ziemniaka. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(4), 1526-1534.
 12. Zalecenia ochrony roślin na lata 2004/2005. 2003. Wyd. Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, Cz. I, 1-225.
 13. Zarzecka K., 2006. Uprawa ziemniaka w Polsce warunkująca właściwą jakość plonu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 511, 53-72.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu