BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Pomiar kapitału intelektualnego na potrzeby poprawy wewnętrznego zarządzania przedsiębiorstwem : zarys teorii
Intellectual Capital Measurement for Improvement of Internal Company Management
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 163-173, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Keyword
Kapitał intelektualny, Wycena kapitału intelektualnego, Metody pomiarowe
Intellectual capital, Intellectual capital valuation, Measuring methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pomiar umożliwia ocenę stopnia rozwoju kapitału intelektualnego. Pozwala zidentyfikować zarówno te jego elementy, które są najlepiej rozwinięte oraz te, które występują w organizacji, ale nie mają określonej wartości. Specyfika przedmiotu pomiaru, wymaga jednak zastosowania bardziej elastycznych podejść pomiarowych. Z punktu widzenia perspektywy pomiaru, jaką jest poprawa wewnętrznego zarządzania przedsiębiorstwem, dużą użytecznością informacyjną charakteryzują się metody kart punktowych. Pozwalają one na uzyskanie informacji na temat strategicznych "miękkich" czynników firmy - komponentów kapitału intelektualnego, które przyczyniły się do sukcesu oraz analizę silnych i słabych punktów w celu rozpoznania najbardziej obiecujących obszarów do ingerencji. (abstrakt oryginalny)

Measurement enables to estimate the degree of intellectual capital development. It allows to identify both these components which are the most developed and those which are at an organization stage, but do not have defined value. However, the specific subject of measurement requires implantation of more flexible measurement approach. From the point of view of measurement perspective, that is improvement of internal company management, SC - Scorecards Methods are characterised by high information viability. They allow to acquire information on strategic 'soft' factors of a company - components of intellectual capital which contributed to a company's success as well as strengths and weaknesses analysis to identify the most promising areas for interference. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Kaplan R.S., Horton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników: jak przedłożyć strategie na działanie, PWN, Warszawa.
 2. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Karków.
 3. Lev В. (2001), Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Brookings Institution Press, Washington.
 4. Meer-Kooistra J., Zijlstra S.M. (2001), Reporting on Intellectual Capital, "Auditing and Accountability Journal" vol. 4.
 5. Pike S., Ross G. (2004), Mathematics and Modern Business Management, "Journal of Intellectual Capital" vol. 2.
 6. Skrzypek E. (2000), Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie wiedzą i procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa, (red.) R Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 7. Sopińska A. (2007), Ograniczenia w pomiarze kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, (red.) M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Sopińska A. (2008), Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego, Monografie i Opracowania 556, SGH, Warszawa 2008.
 9. Sveiby K.E. (2004), The Intangible Assets Monitor.
 10. Sveiby K.E. (2008), Methods for Measuring Intangible Assets.
 11. Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości - studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 12. Tan H., Plowman D., Hancock P. (2007), Intellectual Capital and financial returns of companies, "Journal of Intellectual Capital", vol. 8.
 13. Urbanek G. (2006), Kapitał intelektualny, [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, (red.) Panfil M., Szablewski A., Poltext, Warszawa.
 14. Zbiegiem-Maciąg L., Lipowiecka A. (2000), Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich, "Przegląd organizacji" nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu