BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Letkiewicz Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Title
Mechanizmy zapewnienia równowagi finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem pętli sprzężeń zwrotnych
Financial Balance of Enterprises Maintaining Using Feedback Nooses
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 177-187, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Finanse przedsiębiorstwa, Równowaga finansowa, Sprzężenia zwrotne
Enterprise management, Enterprise finance, Financial equilibrium, Feedback
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z uwagi na fakt wyrażania wszystkich zdarzeń gospodarczych, mających miejsce w przedsiębiorstwie, w pieniądzu - równowaga finansowa jest podstawowym celem funkcjonalnym. Procesy funkcjonalne realizowane są na podstawie regulatorów, które wpisane w struktury funkcjonalne zapewniają trwałość osiągania stanu równowagi. W ramach regulatorów wyraźnie trzeba rozróżnić dwa ich źródła - Centrum i rynek. Źródła te wyznaczają obszary równowag cząstkowych identyfikowanych w relacjach przedsiębiorstwa z otoczeniem. Relacja przedsiębiorstwa z Centrum ma charakter równowagi finansowej w krótkim okresie, wynikającej z konieczności realizowania zobowiązań względem państwa - głownie z tytułu podatków. Rynek i relacja przedsiębiorstwa z podmiotami na tym rynku występującymi to równowaga finansowa w wymiarze krótkookresowym ustanawiana z dostawcami, odbiorcami i bankami. Banki, jako szczególnego rodzaju podmiot będący dostarczycielem szczególnego rodzaju dobra, którym są środki finansowe, występują również jako podmiot wpływający na równowagę przedsiębiorstw w wymiarze długiego okresu - inwestycyjnego. Alternatywnym podmiotem warunkującym utrzymanie samoregulacyjnej równowagi finansowej długookresowej są właściciele i/lub inwestorzy. Zatem samoregulacja przedsiębiorstw na poziomie finansowym sprowadza się do poszukiwania regulatorów zapewniających trwałą krótko- i długookresową równowagę, osiąganą w ramach relacji przedsiębiorstwa z innymi podmiotami występującymi w otoczeniu, przez co możliwe jest realizowanie celów finansowych przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Financial balance of enterprises stipulates them surviving. This balance is achieved due to functional principles, called regulators. Two sources of regulators identification is necessary for financial self-regulating processes. These sources are - state and market. Relation between enterprise and state consist in short-duration balance as result of tax payment necessity. Market and relation between other subjects of this market it is short-run balance with suppliers, purchasers, banks established. Banks, as capital suppliers, participate in long-duration - investment balance. Alternative subjects self-regulation process are owners and/or investors. So enterprises self-regulation on financial level means that enterprises build regulators, which assure, in relations with all cooperating subjects, shortly and long duration balance, by that, is possible realization of financial targets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bień W. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 2. Dowgiałło Z. (1996), Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Wydawnictwo Znicz, Szczecin.
 3. Gomółka Z. (2000), Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 4. Gościński J. (1989), Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa.
 5. Fiedorienko N.P. (red.) (1985), Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 6. Krajewski M. (2006), Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, Gdańsk.
 7. Letkiewicz A. (2007), Samoregulacja a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, (red.) H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 8. Mynarski S. (1979), Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa.
 9. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Warszawa.
 10. Senge P.M. (2004), Piąta dyscyplina - teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Szałucki K. (1999), Przedsiębiorstwa transportowe - warunki i mechanizmy równowagi, Wyd. UG, Gdańsk.
 12. Żurek J. (red.) (2007), Przedsiębiorstwo - zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu