BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waniak-Michalak Halina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków UE w konsorcjum - problemy w ujmowaniu i komunikowaniu informacji finansowych
Management of Investment Projects Financed from EU Funds in Consortium - Problems in the Recognition and Communication of Financial Information
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 237-245, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Keyword
Projekty inwestycyjne, Konsorcjum, Finansowanie projektów
Investment project, Consortium, Projects financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Warunkiem pozytywnego zakończenia projektu dofinansowywanego ze środków UE i realizowanego w ramach konsorcjum jest nie tylko zapewnienie osiągnięcia zamierzonych rezultatów, ale i właściwe zarządzanie przepływami finansowymi oraz wypełnienie wszystkich obowiązków sprawozdawczych wobec UE, Niespełnienie wymogów finansowych, pomimo wysokich ocen jakości, efektywności metodologii prowadzenia i wdrażania wyników badań może skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania. Opracowanie ma na celu wskazanie problemów jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji projektów w konsorcjum, ale także ujawnienie dobrych praktyk i zasad zarządzania takimi projektami w sferze finansowo-księgowej. (abstrakt oryginalny)

The project co-financed by UE funds and managed by the consortium must reach all objectives set in the grant agreement and have to be well coordinated in the field of cash flows and reporting for European Commission. If the consortium does not fulfill all financial requirements, it will have to reimburse the funds, despite the high quality of the project and efficiency of the methodology of its implementation The aim of the article is to present the problems, that may appear during the realization of the project in consortium, but also reveal best practices and rules of project management in the financial and accounting area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Checklist for a Consortium Agreement for FP7 projects, European Commision, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf
 2. Gawroński H. (2009), Audyt finansowy środków z funduszy Unii Europejskiej, http://www.lex.com.pl/samorzad/artykul/57, 25.03.2009.
 3. Kocek H., Trammer В. (2008), Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa, wydanie I.
 4. Łuczak S. (2008), Podmiot opodatkowania, Gazeta Prawna, Akademia Podatkowa, 20 października 2008.
 5. Majkowska M. (2008), Członkowie konsorcjum są oddzielnymi podatnikami, Gazeta Prawna, 20 października 2008.
 6. Masloń A. (2008), Dotacje w regionie - Firma z pomysłem, Fundusze Europejskie, Nr 3/2008.
 7. Postanowienie naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z, 6 lipca 2007 r. 1472/ ROP1/423-165/07/MK.
 8. Pytania dotyczące konsorcjum, www.opi.org.pl
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 г., Dz.U. UE. L 210/25.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., Dz.U. UE. L 371/1.
 11. Śledziewska M.(2009), Rozliczenia pomiędzy partnerami w konsorcjum, http://www.biznes-polska.pl/article/898796_Rozliczenia_pomiedzy_partnerami_w_konsorcjum.htm
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (КС), Dz.U. z 2009 г., Nr 42, poz. 341.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu