BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Programy operacyjne UE w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Operational Programs of the European Union in Financing SME in Poland
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 247-259, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Keyword
Programy operacyjne, Fundusze strukturalne, Fundusze unijne, Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Operational programmes, Structural funds, EU funds, Financing enterprises, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wytworzyła się nowa sytuacja, w jakiej znalazły się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W szczególnie dobrej sytuacji znalazły się MSP, dla których UE wypracowała politykę w zakresie dotacji funduszy strukturalnych. Proces skutecznego wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce jest gwarantem sukcesu gospodarczego. Stał się podstawą do tworzenia korzystnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego. MSP są beneficjentami szeregu inicjatyw unijnych. O znaczeniu tego sektora gospodarki dla UE świadczy ilość celów stawianych do realizacji w ramach polityki strukturalnego finansowania oraz ilość środków przeznaczonych na ich realizację. Można stwierdzić, że przyjęta polityka wobec MSP zakończyła się w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE sukcesem. (abstrakt oryginalny)

Along with Poland joining the European Union the new situation was created, in which all business entities find themselves. In especially good situation are SME for which the European Union elaborated the policy in the area of structural funds grants. The process of effective structural funds implementation in Poland is guarantee of economic success. It became the basis for creating favorable conditions of socio-economic growth. SME are the beneficiaries of various Union initiatives. Importance of this sector for the European Union economy is evidenced by the number of aims in the field of structural financing policy and by the amount of means assigned to their accomplishment. It can be stated that policy applied toward SME in the first period of Polish membership in the European Union succeeded. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baka M., Kulawczuk P. (1999), Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa.
 2. Kaliszuk A., Tarnowa A. (2004), Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 3. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (2004), Polityka w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa
 4. Rogut A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Skarbek M. (2005), Przepływy finansowe funduszy strukturalnych, "Bank i Rolnictwo", nr 12.
 6. Szlachta J. (2000), Polityka regionalna i fundusze strukturalne, SGH, Warszawa.
 7. www.europa.eu.int
 8. www.f.pl/dotacje-UE
 9. www.funduszestrukturalne.com.pl
 10. www.funduszestrukturalne.gov.pl
 11. www.konkurencyjnosc.gov.pl
 12. www.mf.gov.pl
 13. www.parp.gov.pl
 14. www.samorzad.pap.com.pl
 15. www.zporr.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu