BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Godziwa wartość rynkowa a wartość sprawiedliwa jako standardy wartości w wycenie przedsiębiorstw
Fair Market Value versus Fair Value as Standards of Value in Business Valuations
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 311-328, tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Keyword
Standardy wartości, Wycena przedsiębiorstwa, Wartość godziwa, Wartość rynkowa, Wycena wartości przedsiębiorstwa
Standards of value, Enterprise valuation, Fair value, Market value, Valuation of the company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Standard wartości można określić jako definicję rodzaju poszukiwanej wartości. Standard wartości definiuje strony rzeczywistej lub hipotetycznej transakcji dotyczącej wycenianych aktywów, wydzielonych zakładów czy całych przedsiębiorstw. Przez określenie standardu wartości udziela się odpowiedzi na pytanie: wartość dla kogo? W praktyce wyceny krajów rozwiniętych najczęściej stosowane są następujące standardy wartości: 1) godziwa (sprawiedliwa) wartość rynkowa, 2) wartość sprawiedliwa, 3) wartość inwestycji, 4) wartość nieodłączna (fundamentalna). Standard wartości, bezpośrednio lub przez prawo precedensowe, często determinuje wybór metod wyceny i określa czynniki niezbędne do uwzględnienia. Opracowanie definiuje i porównuje godziwą (sprawiedliwą) wartość rynkową i wartość sprawiedliwą jako dwa kluczowe standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw. W wielu przypadkach użytkownicy wycen przedsiębiorstw nie zwracają uwagi na to, że godziwa (sprawiedliwa) wartość rynkowa może być bardzo różna od wartości sprawiedliwej. (abstrakt oryginalny)

A standard of value is a definition of the type of value being sought. The standard of value usually reflects an assumption as to who will be the seller or who will be the buyer in the hypothetical or actual transactions regarding the subject assets, properties, or business interests. The standard of value addresses the question: "value to whom?" In the developed countries, the most widely recognised and accepted standards of value are: 1) fair market value, 2) fair value, 3) investment value, and 4) intrinsic (fundamental) value. The standard of value, either directly or as interpreted in case law, often addresses what valuation methods are appropriate and what factors should be considered. The paper defines and compares fair market value and fair value as two key standards of value applied in business valuations. In many cases users of business valuations may not realize that fair market value and fair value are very different. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blackman I.L. (1995), Valuing Your Privately Held Business, The Art & Science of Establishing Your Company's Worth, Irwin, Burr Ridge.
 2. Borowiecki R., A. Jaki, J. Kaczmarek (1998), Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 3. Borowiecki R. (red.) (1993), Wycena przedsiębiorstw. Metody -procedury -przykłady, Wyd. II. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków.
 4. Borowiecki R. (red.) (1995), Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, TWIGGER, Warszawa.
 5. Clarke F. (1982), The Tangled Web of Price Variation Accounting, Garland Publishing, New York.
 6. Cooper W.W. (red.) (1983), Köhlers Dictionary for Accountants, Yuji. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 7. Daniels J. (maxselnet), Fair Market Value versus Fair Value. Does One Word Make a Difference? http://maxsell.net/fair-market-value-versus-fair-value-does-one-word-make-a-difference-guest--post-justin-daniels/.
 8. Fishman J.E., B. O'Rourke (1997), Whose Fair Market Value Is It Anyway? "Valuation", vol. 41, no. 1, June.
 9. Fishman J.E., Pratt S.P., Griffith J.C., Wilson D.K, Meltzer S.L., Hampton R.W. (1992), Guide to Business Valuations, Vol. 1. Second Edit. Practitioners Publishing Company, Fort Worth.
 10. Groszek M., Kasiewicz J. (1991), Wycena przedsiębiorstw, TNOiK, Warszawa.
 11. 1RS Revenue Ruling 59-60, sekcja 2.02.
 12. Jaki A. (2000), Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze, Kraków.
 13. Joyce A.A. (1981), Valuation of Nonpublic Companies. In: Accountants" Handbook, Vol. 2. Ed. by L.J. Seidler, D.R. Carmichael. Sixth Edit. A Ronald Press Publication, John Wiley & Sons, New York.
 14. Leung T.S. (1982), Understanding Fair Market Value. Business Valuation News, Vol. 1, Number 4, December.
 15. Mączyńska E. (1994), Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa.
 16. Maj W. (cfo, cxo.pl), Godziwe wyceny, CFO Magazyn finansistów, 50630/Godziwe.wyceny.html
 17. Malinowska U. (2001), Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa.
 18. Mercer Z.Ch. (1992), Valuing Financial Institutions, Business One Irwin, Homewood.
 19. Mercer Z.Ch. (1999), Fair Market Value vs. The Real World, "Business Valuation Review", vol. 18, no. 1, March.
 20. Miles R.C. (1984), Basic Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York.
 21. Nogalski В., H. Zalewski (1998), Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia.
 22. Podszywałow A. (www.wycenapraw.pl), Wycena wartości niematerialnych i prawnych, Wycena praw, http://www.wycenapraw.pl/pl/publikacje-mainmenu-38/41-wartopodziwa
 23. Pratt S.P., R.F. Reilly, R.P. Schweihs (1996): Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, Irwin Professional Publishing, Chicago.
 24. The Appraisal of Real Estate, Appraisal Institute (1992), Chicago.
 25. http://www.paba.org.pl/company.html
 26. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (UoR), Dz.U. 76/2002, poz. 694, z późn. zmianami.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu