BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knecht-Tarczewska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy
Shopping Center as a Modern Retail-Service Product
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 175, s. 293-303, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Centra handlowe, Rynek usług, Produkt, Oferta handlowa, Oferta usługowa, Konkurencyjność
Shopping centres, Services market, Product, Trade offer, Services offer, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój centrów handlowych powoduje wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z kreowaniem przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej nasyconym rynku nowoczesnej powierzchni handlowej. W niniejszym artykule przedstawiono centrum handlowe jako produkt handlowo-usługowy oraz wyróżniono poziomy owego produktu, podkreślając jednocześnie ich istotność w kreowaniu konkurencyjnej oferty rynkowej. Zaproponowane ujęcie pozwala na kompleksowe podejście do problematyki projektowania oraz zarządzania centrami handlowymi, stanowiąc przyczynek do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

Dynamic development of shopping centers causes growing interest in the possibilities of gaining competitive advantage on the saturated market of modern retail space. The author presents the shopping center as a retail-service product, distinguishes dimensions of this product, emphasizing its influence on competitive offer creation. The article suggests a complex approach to shopping center management issues and is a contribution to further research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Domański, T., 2005, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 2. Gilbert, D., 1999, Retail Marketing Management, Pearson Education Limited, Great Britain.
 3. International Council of Shopping Centers, 2001, Shopping Center Marketing, ICSC, USA.
 4. Knecht, M., 2008, Centrum handlowe jako forma handlu - dynamika zmian, praca magisterska, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlowym, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 5. Laskus, J., 2006, Czy centrum handlowe potrzebuje marki?, Shopping Center Poland, BROG Media, nr 4.
 6. Mikołajczyk, J., 2006, Reorientacja strategiczna tworzeniu i zarządzaniu centrum handlowym, w: M. Sławińska (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Mruk, H., Pilarczyk, B., Szulce, H., 2005, Marketing, uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Otto, P., 2007, Zatrzymać klienta, Shopping Center Poland, BROG Media, nr 1.
 9. Plichta, G., Plichta, J., 2007, Pomiar użyteczności usługi handlowej jako przesłanka kształtowania wartości dla klienta, w: J. Szumilak (red.), Rola handlu w procesie tworzenia wartości dla nabywcy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., Hogg, M.K., 2006, Consumer Behavior European Perspective, Madrid.
 11. Szymura-Tyc, M., 2007, Handel w procesie tworzenia wartości dla klienta, w: J. Szumilak (red.), Rola handlu w procesie tworzenia wartości dla nabywcy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 12. Śmigielska, G., 2007, Produkt przedsiębiorstwa handlu detalicznego, w: J. Szumilak (red.), Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu