BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perło Dorota (Uniwersytet w Białymstoku), Roszkowska Ewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy zrównoważonego rozwoju
Application of Some Methods of Classification to the Analysis of Sustainable Development
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 372-399, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Modelowanie ekonometryczne, Metody klasyfikacyjne, Modelowanie miękkie, Metoda TOPSIS
Sustainable development, Econometric modeling, Classification methods, Soft modelling, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza porównawcza metody modelowania miękkiego oraz metody TOPSIS wykorzystanych do zbadania poziomu zrównoważonego rozwoju województw w Polsce. Modelowanie miękkie umożliwia badanie powiązań między zmiennymi nieobserwowalnymi. Na podstawie teorii zrównoważonego rozwoju został zbudowany model pokazujący zależności między gospodarką, społeczeństwem a środowiskiem oraz ich wpływ na zrównoważony rozwój. Przeprowadzona analiza wyników wskazuje optymalne proporcje pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, które umożliwią przyszłym pokoleniom korzystanie z istniejących zasobów i walorów. Zastosowanie metody modelowania miękkiego oraz metody TOPSIS, na podstawie tego samego zestawu indykatorów, umożliwiło dokonanie klasyfikacji województw. W efekcie końcowym porównano rezultaty grupowania województw uzyskane za pomocą wybranych metod. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne za 2008 rok. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is a comparative analysis of soft modelling and TOPSIS method used to check up the level of sustainable development of voivodships in Poland. Soft modelling enables the study of connections between unobservable variables. On the basis of sustainable development theory, a model has been built which shows relations between economy, society and environment as well as their impact on sustainable development. The analysis of results shows optimal relations between the level of economic, social and emdronmental development, which will allow future generations to make use of the existing resources. Application of the soft modelling and TOPSIS method, based on this same set of indicators, has enabled the classification of regions. Finally, the comparison of results obtained by grouping of the regions using those methods has been made. The study used statistics for the year 2008. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borys, T. (red.), 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 2. Berg, J.C.J.M. van den, Nijkamp, P., 1991, Operationalizing sustainable development: dynamic ecological - economic model, Ecological Economics No. 4.
 3. Godlewska, J., 2006, Programowanie zrównoważonego rozwoju gminy, Politechnika Białostocka, Białystok.
 4. Hellwig, Z., 1968, Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny z. 4.
 5. Hellwig, Z., Siedlecka, U., Siedlecki, J., 1997, Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, IRiSS, Warszawa.
 6. Hwang, C.L, Yoon, K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, Berlin.
 7. Kuszewski, T., 2000, Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego, w: M. Gruszczyński, M. Podgórska (red.), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 8. Łuczak, A., Wysocki, F., 2006, Rozmyta wielokryterialna metoda porządkowania liniowego obiektów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Taksonomia 13.
 9. Nowak, E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 10. Piontek, F. (red.), 2001, Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, Tom 1, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 11. Rogowski, J., 1990, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Białystok.
 12. Śleszyński, J., 2007, Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej, w: D. Kiełczewski, B. Dobrzańska (red.), Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 13. Wold, H., 1980, Soft modelling: Intermediate between traditional model building and data analysis, Banach Centre Publication 6, Mathematical Statistics.
 14. Wysocki, F., 2008, Zastosowanie metody TOPSIS do oceny regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju sektora mleczarskiego, Wiadomości Statystyczne nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu