BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broszkiewicz Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój ładu korporacyjnego w krajach emerging markets jako przyczyna napływu kapitału zagranicznego na rynki kapitałowe : Przypadek Rumunii
The Development of Corporate Governance Regulations in Emerging Economies as a Reason for Foreign Capital Inflow to Capital Markets. The Case of Romania
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 1(13), 2011, nr 197, s. 50-60, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Keyword
Rozwój gospodarczy, Rynek kapitałowy, Kraje rozwijające się
Economic development, Capital market, Developing countries
Note
streszcz., summ.
Country
Rumunia
Romania
Abstract
Właściwie skonstruowany system zasad ładu korporacyjnego może redukować ryzyko oraz stymulować rozwój gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się. Podążając drogą krajów rozwiniętych, emerging markets muszą rozwijać zasady ładu korporacyjnego, tym bardziej że w wyniku zaszłości historycznych często brakuje właściwych regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania firm. System ładu korporacyjnego w Rumunii jest przykładem zastosowania rozwiązań dominujących w krajach Europy kontynentalnej. Aby podnieść konkurencyjność tego kraju, konieczne jest wprowadzenie reform regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego i przedsiębiorstw po procesie prywatyzacji. (abstrakt oryginalny)

Well constructed system of the principles of corporate governance can reduce the risk and stimulate the development of economy and the capital markets of developing countries. Following the path of developed countries emerging markets have to develop the principles of corporate governance, all the more they lack proper legal adjustments in the range of functioning of firms as a result of historical events. Corporate governance has a great significance for the enlargement of economy and the inflow of foreign capitals, the development of democracy and the attraction of multinational corporations, present on many capital markets of the world. The system of corporate governance in Romania is the example of the use of solutions, predominant in the countries of continental Europe. To raise the competitiveness of this country it is necessary to introduce reforms, regulating functioning of capital market and enterprises after the process of privatization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Allen F., Corporate Governance in Emerging Economies, University Pennsylvania, 2005.
  2. Capital Flows to Emerging Market Economies, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2010.
  3. Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging and Transitional Economies. A Handbook, The Center for International Private Enterprise, 2002.
  4. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  5. MasterCard Worldwide Centers of CommerceTM: Emerging Markets Index 2008.
  6. The Credit Boom in the EU New Member States: Bad Luck or Bad Policies?, IMF Working Paper 10/130, maj 2010.
  7. Vasilescu L.G., Corporate Governance In Developing and Emerging Countries. The Case of Romania, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 10998, October 2008.
  8. Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, OECD, 2005.
  9. Strona internetowa Bucharest Stock Exchange: http://www.bvb.ro/, 01.2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu