BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grudzewski Wiesław M. (Institute of Organization and Management, in Industry "ORGMASZ"), Hejduk Irena K. (Warsaw School of Economics, Poland), Siudak Dariusz (Warsaw University of Technology, Poland)
Title
Value Migration in the Context of Efficient Market Hypothesis
Source
Journal of Economics and Organization of Future Enterprise, 2009, vol. 3, nr 1, s. 49-55, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Migracja wartości, Rynek kapitałowy, Migracja, Wartość przedsiębiorstwa
Value migration, Capital market, Migration, Enterprise value
Note
summ.
Abstract
In this article there is presented the issue of value migration processes on capital market according to its degree of efficiency. The discussion primarily focuses on the existence of the value migration phenomenon both on effective and ineffective capital market, which is based on the valuation of enterprise market value. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk L., Papla D. (2000). Badanie efektywności rynku [Research on market efficiency]. In: Jajuga K. (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego [Econometric and statistic methods for the capital market analysis]. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, pp. 24-69.
 2. Aldridge A. (2006). Rynek [The market]. Warsaw: Wydawnictwo SIC.
 3. Bołt T., Miłobęcki P. (1994). Empiryczna analiza procesów zachodzących na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1991-1993 [The empirical analysis of processes happening in the Warsaw Stock Exchange]. Gdańsk: Gdańska Akademia Bankowa.
 4. Brzeszczyński J., Kelm R. (2002). Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych [Econometrics models of financial markets. Stock price indexes and currency exchange rate models]. Warsaw: Wig Press.
 5. Buczek S. (2005). Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość [Stock market efficiency. Theory and practice]. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza.
 6. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997). Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm [Valuation. Measuring and managing the value of companies]. Warsaw: Wig Press.
 7. Cornell B. (1999). Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny [Corporate valuation. Tools for effective appraisal and decision making]. Warsaw: Wydawnictwo K.E. Liber.
 8. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. [Stock market efficiency in Poland]. Warsaw: PWN.
 9. Gabryś A. (2006). Efektywność rynku kapitałowego [Capital market efficiency]. In: Panfil M., Szablewski A. (eds.): Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora [Methods of market evaluation. A client and investor perspective]. Warsaw: Poltext, pp. 477-507.
 10. Gajdka J., Wolski R., Breszczyński J. (1998). Efektywność rynku kapitałowego w kontekście zarządzania finansowego [Capital market efficiency in context of financial management]. In. (1998). J. Lewandowski (ed.) conference proceedings, vol.I.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi [V International Conference on Economic organization management]. Łódź, pp. 117-128.
 11. Gurgul H. (2006). Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych [Event study analysis in the stock markets. An impact of information on stock market prices]. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Haugen R.A. (1999). Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku [The New finance. The case against efficient markets]. Warsaw: Wig Press.
 13. Haugen R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania [Modern investment theory]. Warsaw: Wig Press.
 14. Kulapka P. (2007). Giełdy w gospodarce [Stock markets in the economy]. Warsaw: PWE.
 15. Slywotzky A.J. (1996). Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
 16. Szyszka A. (2003). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych [Efficiency of the Warsaw Stock Exchange against a background of mature stock markets]. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 17. Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Nowa koncepcja analizy portfelowej [A fundamental portfolio of securities. New concept of portfolio analyse]. Warsaw: PWE.
 18. Ziarko-Siwek U. (2005). Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce [Financial market efficiency in Poland]. Warsaw: CeDeWu.
Cited by
Show
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu