BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacki Robert (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Innowacje w działalności reklamowej jako narzędzie podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych
Innovations in Advertising Activities as a Tool of Increasing Trade Enterprise Competitiveness
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 177, s. 191-201, wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Konkurencyjność handlowa, Reklama, Innowacyjność, Zarządzanie innowacyjne
Trade competitiveness, Advertising, Innovative character, Innovative management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Intensyfikacja zjawisk konkurencyjnych stawia przed przedsiębiorstwami wymóg podejmowania coraz bardziej skutecznych działań w walce o nabywców. Dotyczy to również przedsiębiorstw handlowych. Szukają one dróg pozyskania klientów, sięgając po instrumenty marketingowe, w tym reklamę. Istotne znaczenie ma w tym procesie zdolność do wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych, odnoszących się zarówno do koncepcji prowadzenia działań reklamowych, kreowania przekazu, jak i realizacji strategii reklamowej. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu wykorzystania innowacji w działaniach reklamowych na konkurencyjność przedsiębiorstw handlowych. Podstawą rozważań są wyniki badań przeprowadzonych w roku 2009. W opracowaniu poruszone zostaną wątki czynników kształtujących konkurencyjność, w tym zasygnalizowane zostanie znaczenie innowacji i reklamy, a także procedur zarządzania działalnością reklamową, z uwzględnieniem stosowania w tym obszarze rozwiązań innowacyjnych i ich roli w kształtowaniu pozycji rynkowej. (abstrakt oryginalny)

Intensification of the competition phenomena imposes on enterprises the requirement to undertake more and more efficient actions in their struggle for customers. This also applies to trade enterprises. They search for ways of winning customers, reaching for marketing instruments, including advertising. Of a substantial importance in this process is the capability to use innovative solutions, relating to both the concept of carrying out advertising activities, to create the message and to implement the advertising strategy. The objective of the study is to present the impact of the use of innovations in advertising activities on trade enterprise competitiveness. The grounds for deliberations are results of surveys carried out in 2009. The study discusses aspects of the factors shaping competitiveness, and signals the importance of innovation and advertising as well as the procedures of advertising activity management, taking into account the application of innovative solutions in this area and their role in shaping the market position. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gorynia M., 2000, Luka konkurencyjna przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa, nr 10.
  2. Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., 2007, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Nowacki R., Strużycki M., 2002, Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
  4. Nowacki R., 2010, Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność, w: Nowacki R. (red.) Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
  5. Nowacki R., 2010, Znaczenie innowacyjności w rozwoju przedsiębiorstwa, w: Nowacki R., Staniewski M. W., Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
  6. Rogers D.M., 1962, Diffusion of Innovation, Free Press, New York.
  7. Strużycki M., 2011, Konkurencja jako obszar działań reklamowych - podstawy i uwarunkowania, w: R. Nowacki, M. Strużycki, Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu