BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śnieżek Ewa (Uniwersytet Łódzki), Wiatr Michał (Uniwersytet Łódzki)
Title
Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa? : sygnały, symptomy, diagnoza
Source
Przegląd Organizacji, 2011, nr 11, s. 36-39, tab.
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Rachunkowość kreatywna, Finanse przedsiębiorstwa, Wizerunek przedsiębiorstwa
Financial reporting, Reporting in enterprises, Creative accounting, Enterprise finance, Company image
Note
summ.
Abstract
Potrzeba przedstawienia przedsiębiorstwa w jak najkorzystniejszym świetle doprowadziła stopniowo do wypracowania wielu metod "fryzowania" elementów sprawozdania finansowego. Upiększanie sprawozdań polega przede wszystkim na zastosowaniu powszechnie znanych, dopuszczonych przez prawo, alternatywnych rozwiązań, ale również na wykorzystywaniu luk w regulacjach prawnych czy wreszcie na działaniach na granicy prawa, bądź niezgodnych z prawem. Skandale, związane z negatywnymi skutkami "kreatywnej" (agresywnej, oszukańczej) rachunkowości, oszustwami zarządów i nieetycznym postępowaniem niektórych audytorów zachwiały społecznym zaufaniem do rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych. Prawdziwa kreatywna rachunkowość, stosowana w sposób niekolidujący z przepisami prawa, może służyć np. do zmniejszenia lub przesunięcia w czasie zobowiązań podatkowych, poprawy zdolności kredytowej firmy czy też do maksymalizacji nadwyżki finansowej. W artykule poddano analizie wpływ wykorzystania metod rachunkowości kreatywnej i agresywnej na finansowy wizerunek sytuacji przedsiębiorstwa. Starano się również wskazać newralgiczne obszary manipulacji księgowych oraz sytuacje, które mogą prowadzić do tendencyjnego kształtowania wizerunku finansowego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issue of creative and aggressive accounting in the global business environment of XXI century. The authors consider the impact of creative and aggressive accounting chosen methods and techniques on the corporate image of the entity. They also identify the most popular methods of revenues and expenditures manipulation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. BREWSTER, Unaccountable. How the Accounting Profession Forfeited a Public Trust, Wiley, Hoboken, New Jersey 2003, s. 72-74.
  2. M. GMYTRASIEWICZ, Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 32 (88), SKwP, Warszawa 2006, s. 89.
  3. M. HULICKA, Oszukańcza sprawozdawczość finansowa - wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczenie asymetrii informacji na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 62-65.
  4. H. LITWIŃCZUK, Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK, Warszawa 1993, s. 131.
  5. E. MĄCZYŃSKA, To zwykła defraudacja, "Rzeczpospolita", 9 sierpnia 2002 r.
  6. L. MICHALCZYK, Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" nr 2/2011, s. 34-38.
  7. C.W. MULFORD, E.E. COMISKEY, The Financial Number Game. Detecting Creative Accounting Practices, Wiley, New York 2002, s. 28-30.
  8. E. ŚNIEŻEK, Sprawozdawczość przepływów pieniężnych: krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 43-60.
  9. G.K. ŚWIDERSKA, Audit - konsekwencja rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, referat na I Doroczną Konferencję Auditingu, Warszawa 23-24 listopada 2000, s. 4.
  10. W. WĄSOWSKI, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, wyd. 2. rozsz., Difin, Warszawa 2010, s. 25-30.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu