BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Znaczenie kapitału ludzkiego w budowie spójności społeczno-gospodarczej w wymiarze lokalnym : na przykładzie woj, mazowieckiego
Importance of Human Capital in Creating Socio-Economic Cohesion at Local Level : on the Example of the Mazowieckie Voivodeship
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 19, s. 365-373, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Rozwój społeczno-gospodarczy, Analiza skupień
Human capital, Social economic development, Cluster analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
W opracowaniu oceniono relacje zachodzące między jakością kapitału ludzkiego a rozwojem gospodarczym gmin woj. mazowieckiego. W tym celu przeprowadzono klasyfikacją gmin (według metody skupień) o podobnym poziomie jakości kapitału ludzkiego i rozwoju gospodarczego. Jakość kapitału ludzkiego oceniono na podstawie siedmiu cech, a poziom rozwoju gospodarczego w oparciu o trzy cechy. Następnie zbadano, w jakiej mierze procesy demograficzne wpływają na procesy gospodarcze badanych gmin. Stwierdzono, że lokalne różnice jakości kapitału ludzkiego odzwierciedlają konkurencyjność gmin, w tym przypadku poziom rozwoju gospodarczego. Przedstawiono również obszary kumulujące negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze. (abstrakt oryginalny)

The study assessed relations between the quality of human capital and economic development of gminas in the Mazowieckie Voivodeship. For this purpose gminas were classified (using cluster method) by similar levels of human capital quality and quality of economic development. The quality of human capital was assessed on the basis of seven features and the level of economic development - three features. Then the degree of impact of demographic processes on economic processes in the examined gminas was analysed. It was concludcd that the local differences in the quality of the human capital reflect competitiveness of gminas, in this case - the level of economic development. What is more, areas cumulating negative socio-economic phenomena were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.), 2010, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
  2. Dobosz M., 2004, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza, EXIT, Warszawa.
  3. Kauffman L., Rousseew P.J., 1990, Finding Groups In Data: An Introduction to Luster Analysis, Wiley.
  4. Kostka M., Ostrowska D. (red.), 2008, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno- gospodarczego w skali lokalnej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
  5. Marek Т., 1989, Analiza skupień w badaniach empirycznych, Metody SAHN, PWN, Warszawa.
  6. Panek E. (red.), 2007, Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  7. Wrzeszcz-Kamińska G. (red.), 2009, Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu