BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernat-Jarka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Grzymska Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Bariery wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie firm sektora MSP
Barriers of Enterprises' Innovativeness Increase in Poland on the Example of the SME Sector
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 23-28, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Innowacyjność, Bariery rozwojowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovative character, Development barriers, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono czynniki utrudniające rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także omówiono bariery wprowadzania innowacji w Polsce. Zwrócono uwagę, iż problemy z wprowadzaniem innowacji wynikają z niskiego poziomu zatrudnienia w sektorach gospodarki opartej na wiedzy, słabej integracji środowisk gospodarczych i naukowych, braku specjalistów wdrażających procesy innowacyjne, a także ograniczeń finansowych. Bariery zastosowania innowacji procesowych czy produktowych opisano na przykładzie firm sektora MSP prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Badania obejmujące 61 przedsiębiorców przeprowadzono w 2007 r. na podstawie kwestionariusza wywiadu. Pokazały one, iż główną barierą wprowadzania innowacji były ograniczenia finansowe, bariery prawne i przepisy podatkowe. (abstrakt oryginalny)

Implementation of processing and technological innovations in the SME sector is an opportunity to decrease productions costs and increase products quality. The research, concerning the barriers of implementing innovations, had been carried on the sample of 61 enterprises from the warmińsko-mazurskie voivodship with the usage of the questionnaire form. The respondents were the clients of the Consulting Points from the warmińsko-mazurskie voivodship. The researcher entrepreneurs pointed out different kinds of barriers of implementing innovations. Most of the respondents pointed out financial barriers, meaning too high costs of innovations. According to entrepreneurs the innovating obstacle was also too high economical risk, the lack of technical information and the law regulation. The least essential for the firms were the market barriers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biernat-Jarka A., Grzymska E., 2008. Wprowadzenie innowacji w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, Roczniki Naukowe SERiA.
  2. Biernat-Jarka A., Grzymska E., 2008. The level of innovativenees in Poland on the example of enterprises from the warmińsko-mazurskie voivodship, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 7(1).
  3. Biernat-Jarka A., 2008. Finansowe wsparcie innowacyjnej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, WSFiZ, Warszawa.
  4. Grzelak Z., Zimnicka K, 2000. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu startu unii gospodarczej i walutowej. Wyd. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.
  5. Paluszkiewicz J., 2007. Kultura organizacyjna wspierająca innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 6(1).
  6. Sawicka J. (red.), 2000. Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. Wyd. SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu