BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombik Antoni (Akademia Podlaska w Siedlcach), Marciniuk-Kluska Anna (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Wskaźniki w modelowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Indicators in Sustainable Rural Areas Development Modelling
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 29-37, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Analiza wskaźnikowa, Rozwój zrównoważony
Rural areas, Ratio analysis, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat siedlecki
Abstract
Rozwój zrównoważony jest efektem działań podjętych w wymiarze ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i kulturowym. Równowagę wewnętrzną środowiska, gospodarki i społeczeństwa można sprowadzić do działań w zakresie kształtowania wymienionych systemów. Praca stanowi próbę oceny poziomu rozwoju gmin, przy wykorzystaniu wskaźników zrównoważonego rozwoju, oraz ustalenia rankingu gmin powiatu siedleckiego. Warunkiem skuteczności wprowadzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju na każdym poziomie zarządzania jest opracowanie i wdrożenie odpowiednich narzędzi pomiaru. Podstawowym elementem tego systemu jest ustalenie i przyjęcie wskaźników, które są narzędziem monitoringu, umożliwiającym diagnozowanie, modelowanie i prognozowanie zrównoważonego rozwoju. Pełna identyfikacja tych wskaźników oraz stopień ich realizacji dają niezbędną wiedzę do kompleksowej oceny stanu i perspektywy zrównoważonego rozwoju, w tym także obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development is the result of actions undertaken in the economic, social, environmental and cultural scope. The interior balance between the natural environment, economy and society comes down to actions aiming at developing the enumerated fields. The study constitutes a trial to assess the development level of gminas (Polish: gmina, third level of local government administration in Poland, a district) by using sustainable development indicators and establishing the ranking of gminas in the Siedlecki Poviat (Polish: powiat, second level of local government administration in Poland). In order to implement the concept of sustainable development successfully on every management level, adequate measuring tools should be drawn up and introduced. The basic element of this system is determining and adopting indicators which are a tool for monitoring, allowing for diagnosing, modelling and forecasting sustainable development. The full identification of these indicators and the level of their realisation provide essential information for a complex assessment of the condition and perspectives of the sustainable development, including the expansion of the agricultural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M., 2006. Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, [w:] Strategie rozwoju lokalnego, 1.1, Aspekty instytucjonalne. Wyd. SGGW, Warszawa, 16-23.
  2. Borys T., 1998. Jak budować program ekorozwoju. Informacje ogólne, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra - Warszawa - Kraków.
  3. Borys T., 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok.
  4. Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 4, 307-313.
  5. Nowak E., 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  6. Nowak E., 1995. Taksonomiczna analiza struktury kosztów, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  7. Korol J., 2007. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych.Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
  8. Maudhton G., Hunter C, 1994. Sustainable Cities, Regional Policy Development Series 7, Jessica Kingsley Publishers, London.
  9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt, czerwiec 2006. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu