BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Paszkowski Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Struktura i determinanty rentowności kapitału własnego w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Structure and Determinants of Return on Equity in Agriculture in Central-Eastern European Countries
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 61-72, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rentowność kapitału własnego, Analiza Du Ponta
Arable farm, Return on equity (ROE), DuPont analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki analizy czynników wpływających na rentowność kapitału własnego w gospodarstwach rolnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W badaniach wykorzystano zmodyfikowany model Du Ponta oraz analizą regresji. Materiał źródłowy stanowiły dane rachunkowości gospodarstw rolnych FADN. Badania wykazały, że rentowność kapitału własnego jest w sektorze rolnictwa bardzo niska i silnie zróżnicowana. Za najważniejszą przyczynę tego stanu należy uznać niską rentowność na poziomie operacyjnym, uzależnioną nie tylko od rentowności produkcji, lecz także w dużym stopniu od efektywnego wykorzystania majątku. Ponadto rentowność jest dodatkowo deprecjonowana przez brak efektu dźwigni finansowej, co wynika głównie z na ogół konserwatywnego podejścia do angażowania kapitału obcego oraz dużego wpływu kosztów finansowych na wyniki ekonomiczne. Na tle przeciętnego poziomu rentowności kapitału własnego w UE relatywnie korzystniej prezentują się gospodarstwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wynika to z dość wysokiego poziomu rentowności na poziomie operacyjnym, a także z nadal bardzo niskich w tych krajach kosztów pracy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the influence of the return on equity in agricultural farms. It the audits was used Du Pont modified model and regression analysis. The data of accountancy of agricultural farms FADN made up the source material. Analysis was conducted in total EU and in central-eastern European countries. The realized analyses shows, that the return on equity in agriculture is very low and strongly differentiated. The main reason of that situation, lay in our opinion in low rentability of operational level, dependent not only on production profitability, but also in great degree on effective assets engagement. Additionally the return on equity is depreciated by the lack of financial leverage using, what is mainly determined by conservative attitude to capital engagement from outward sources in agriculture production processes, also the great financial costs affect on economic results of agricultural production. The farms from East and Middle Europe, on the very medium profitability rate reached by EU farms, shows themselves more advantageously. It comes in these countries from relatively higher rate of rentability in operational level, as well still low labour costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., 2002. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
  2. Dudycz T., 2001. Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału. "Rachunkowość", nr 4. FADN, 2009. Farm Accountancy Data Network, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/.
  3. Gallinger G., Healey B., 1991. Liquidity Analysis and Management. Addison-Wesley.
  4. Goldberger A.S., 1972. Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa.
  5. Hawawini G., Viallet C, 2007. Finanse menedżerskie. PWE, Warszawa.
  6. Kowalczyk J., 2005. Zintegrowany pomiar rentowności i płynności finansowej firmy jako narzędzie symulacji planów finansowych. Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1061.
  7. Nieć D., 2000. Strategie zarządzania zwiększające rentowność gospodarstw rolniczych. Materiały z konferencji: Rachunkowość rolnicza wobec wyzwań XXI wieku. Rachunkowość na potrzeby zarządzania, SGGW, Warszawa.
  8. http ://ekr.rgr. sggw.pl/konfer/dok/niec .doc
  9. Wędzki D., 2006, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu