BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Tendencje zmian w konsumpcji pieczywa w Polsce
Tendencies of Bread Consumption in Poland
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 73-86, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Struktura konsumpcji żywności, Konsumpcja żywności, Gospodarstwa domowe
Structure of food consumption, Food consumption, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
Następuje upodabnianie się wzorca konsumpcji pieczywa i produktów zbożowych między krajami o przeciętnym i niskim spożyciu, tj. krajami UE-15 i UE-12. Pomimo pewnego ujednolicenia konsumpcji, warunki na rynku piekarskim powodują występowanie różnic w spożyciu pieczywa między poszczególnymi krajami UE. Rynek pieczywa w Polsce jest rynkiem nasyconym, jego ogólne spożycie nie będzie rosło. Następują zmiany w ilości i strukturze spożywanego pieczywa. W najbliższych latach może nastąpić stabilizacja spożycia pieczywa pszennego i wzrost spożycia pieczywa żytniego kosztem pieczywa mieszanego. Cechą charakterystyczną popytu na pieczywo jest jego zróżnicowanie. Przejawia się ono w różnych płaszczyznach: regionalnej, miejsca zamieszkania, wielkości dochodu, typu biologicznego gospodarstw domowych czy przynależności do określonej grupy społeczno-ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The pattern of consumption of bread and cereal products in countries of average and low consumption that is in EU countries (15) and EU (12) is becoming similar. Despite a kind of the uniformity of consumption, conditions on the market of bread cause the appearance of differences in the consumption of bread among EU countries. The market of bread in Poland is saturated, the overall consumption will not increase. There are changes in the quality and the structure of consumed bread. In the coming years there may be a stabilization of consumption of wheat bread and the increase of consumption of rye bread at the expense of mixed bread. Diversity is a characteristic feature of the demand for bread. It is seen on different levels: regional, place of residence, income size, the biological type of households or membership in a particular socio-economic group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. AIBI Market Reports, Country Reports 2003. AIBI Meeting of the Presidium, Luty 2004, Brussels.
 2. Borowska A., 2002. Wzorce konsumpcji żywności w krajach UE w Polsce w latach 1990-2000. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 1-2, 67-75.
 3. Kurzawa I., 2004. Ekonometryczna analiza kształtowania się wydatków na artykuły żywnościowe i ich spożycie w gospodarstwach domowych w Polsce. Rozprawa doktorska, AR Poznań.
 4. Kurzawa I., Wysocki E, 2003. Preferencje konsumpcyjne żywności w układzie wojewódzkim.
 5. Marek T., 1989. Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, PWN, Warszawa. Wiadomości Statystyczne 3, GUS i PTS, Warszawa.
 6. Papuga J., 1999. Polscy piekarze walczą o miejsce na rynku. "Boss Rolnictwo" - raport.
 7. Poczta W., Pawlak K., 2005. Typologia wzorców konsumpcji podstawowych artykułów żywnościowych w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk. SERiA, tom VII, zeszyt 8, 195-203.
 8. Ranum P., Mustafarov R., Pena P.J, Abugalieva A., Margounov A., 2006. Wheat, Flour, and Bread in Central Asia. Cereal Food Word, July-August, vol. 51. No. 4, 166-172.
 9. Rejman K, 2004. Rozwój europejskiego rynku żywności odzwierciedleniem trendów zachowań i preferencji żywieniowych konsumentów, [w:] Problemy rolnictwa światowego, tom IX, Wyd. SGGW, Warszawa, 347-356.
 10. Stańko S., 1999. Prognozowanie w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 11. Wysocki R, Lira J., 2005. Statystyka opisowa. AR Poznań.
 12. Zeliaś A., 1997. Teoria prognozy. PWE, Warszawa.
 13. Raporty Rynkowe, Rynek zbóż - stan i perspektywy (2000-2009). MRiGŻ, ARR, IERiGŻ.
 14. Raporty Rynkowe, Popyt na żywność (2000-2009).
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu