BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka Janina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Internet jako instrument wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich : teoria i praktyka
Internet as an Instrument Supporting Rural Entrepreneurship Development : Theory and Practice
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 97-104, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internet, Obszary wiejskie, Badania ankietowe
Small business, Internet, Rural areas, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Internet coraz powszechniej jest wykorzystywany w działalności instytucji publicznych, przez osoby prywatne i w prowadzeniu biznesu. Na obszarach wiejskich zmiany te zachodzą o wiele wolniej niż w na obszarach zurbanizowanych. Przyczyna tylko po części tkwi w brakach infrastruktury, w tym głównie ograniczoności szerokopasmowego dostępu do Internetu na wsi. Badania zaprezentowane w artykule wskazują na brak świadomości (dostatecznej wiedzy) co do potrzeb i potencjalnych korzyści ekonomicznych płynących dla przedsiębiorców i konsumentów z korzystania z Internetu na co dzień. Wywiady przeprowadzono w grupie 214 przedsiębiorców w woj. mazowieckim, w miesiącach letnich w 2009 r. Była to próba wybrana do badań celowo przy wykorzystaniu pomocy ekspertów, pracowników ośrodków doradztwa rolniczego (ODR). Wybrano do badań firmy głównie z sektora małych przedsiębiorstw, zlokalizowane na obszarach wiejskich, zróżnicowane pod względem rozmiarów (wg liczby zatrudnionych i rocznego obrotu) i charakteru prowadzonej działalności. (abstrakt oryginalny)

Nowadays the Internet is commonly used in public institutions activity as well by citizens and small entrepreneurs. In rural areas such changes have occurred much more slower than at urban territories. The reason only partly depends on the lack and underdevelopment of rural infrastructure, in particular broadband Internet access in rural areas. The research results reveal that the main barrier is insufficient knowledge within the entrepreneurs and consumers on needs and potential benefits connected with everyday use of computers and the Internet. In summer 2009, 214 small-sized entrepreneurs in the Mazovia region were surveyed. The sample was selected with advice of experts, workers of Agricultural Advisory Offices (ODR). There were mainly small firms located in rural areas, different in a size (a number of employees and annual turnover) and a kind of activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bański J., 2006. Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena, [w:] Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 11. IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
  2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M.A., Wódkowski M., 2008. E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Difin, Warszawa.
  3. Kandefer K., 2008. Rola Internetu w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Warszawa.
  4. Kuciński J., Mazurek-Kucharska B., Flis R, Lewandowska B., Gębczyk I., Szut J., 2009. Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  5. Sawicka J., 2007. Przedsiębiorczość kobiet wiejskich w Polsce i w Południowej Dakocie - Badania porównawcze. Acta Sci. Pol., Oeconomia, Nr 6 (4) 2007, 63-70, Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Warszawa.
  6. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu