BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Janina (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w maszyny rolnicze w Małopolsce
Farm Equipment in Małopolska Voivodship
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 105-111, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Maszyny i urządzenia, Analiza statystyczna, Gospodarstwa rolne
Machinery and equipment, Statistical analysis, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Wyposażenie gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze jest jednym z czynników warunkujących prowadzenie efektywnej produkcji rolnej. W pracy podjęto próbę określenia poziomu wyposażenia gospodarstw indywidualnych w ciągniki i maszyny rolnicze w powiatach Małopolski. Korzystając z metod taksonomicznych wyodrębniono 3 grupy powiatów, których gospodarstwa charakteryzują się wysokim, średnim lub niskim poziomem wyposażenia w maszyny rolnicze. Do pierwszej, najlepszej grupy zaliczono 3 powiaty: proszowicki, miechowski i olkuski. Średnią grupę stanowi 9 następujących powiatów: krakowski, nowotarski, myślenicki, oświęcimski, bocheński, brzeski, limanowski, dąbrowski i wadowicki. Grupę trzecią, najsłabszą tworzy 10 obiektów, są to powiaty: chrzanowski, gorlicki, nowosądecki, suski, tarnowski, tatrzański, wielicki, oraz 3 miasta na prawach powiatu: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Najsłabiej wyposażone są gospodarstwa w powiecie chrzanowskim. (abstrakt oryginalny)

Farm equipment is one of the factors that have significant influence on the level of agricultural production. The paper presents statistical analysis of the level of farm equipment in districts of Małopolska voivodship. Three groups of districts were distinguished: of high, moderate and low level of farm equipment. The first group - of high level of farm equipment - consisted of proszowicki, miechowski and olkuski district.The average group was formed by 9 districts, which are as follows krakowski, nowotarski, myślenicki, oświęcimski, bocheński, brzeski, limanowski, dąbrowski and wadowicki. The last, third group contained 10 objects, namely: chrzanowski, gorlicki, nowosądecki, suski, tarnowski, tatrzański, wielicki and 3 cities: Kraków, Tarnów and Nowy Sącz. The lowest level of farm equipment was observed in chrzanowski district. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bożek J., 2006. Struktura użytkowania ziemi w województwie małopolskim w roku 2002 (w ujęciu powiatów), [w:] Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa. SGGW, Warszawa, 215-224.
  2. Bożek J., Szewczyk J., 2005. Zróżnicowanie obsady zwierząt gospodarskich w województwie małopolskim w roku 2002, [w:] Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN, XLIV, Seria B, nr 58, 57-63.
  3. Budynki i wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych 2002 w województwie małopolskim. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa 2003.
  4. Figurski J., Lorencowicz E., 2009. Ocena wykorzystania środków z funduszy unijnych w wybranych gospodarstwach rolnych w Polsce latach 2005-2007. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (1), 17-24.
  5. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1989. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa.
  6. Kukuła K, 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
  7. Pawlak J., 2003. Wykorzystanie wybranych środków mechanizacji rolnictwa w Polsce. Problemy Inżynierii Rolniczej, Warszawa.
  8. Szuk T., 2006. Mechanizacja indywidualnych gospodarstw rolnych w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, nr 540, 517-522.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu