BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróblewska Emilia U. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Działalność inwestycyjna małych gmin Polski Wschodniej na przykładzie gminy Ryki
Investment Activity of Small Communes in Eastern Poland - Ryki Commune Case Study
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 123-130, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gmina, Inwestycje, Budżet
District, Investment, Budget
Note
streszcz., summ.
Country
Ryki
Abstract
Działalność inwestycyjna jest ważnym czynnikiem rozwoju gmin w Polsce. Uwarunkowania tej działalności w latach 2004-2008 w gminie Ryki położonej w północno-zachodniej części województwa lubelskiego są przedmiotem niniejszego artykułu. Z analizy badawczej zawartej w artykule wynika, że gmina ta charakteryzuje się niskimi wydatkami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca zarówno na tle powiatu, województwa, jak i kraju. Wśród dokonanych inwestycji w badanym okresie największy udział miały inwestycje działów "Transport i łączność" oraz "Oświata i wychowanie", a głównym źródłem finansowania był budżet wspierany kredytami i pożyczkami. Wykorzystanie funduszy UE w gminie Ryki było niewielkie. Analiza ta pozwala na konstatację, iż zakres prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych był typowy dla tego rodzaju małych gmin, a także regionu. (abstrakt oryginalny)

Investment activity is an important factor for local development in Poland. The paper's subject concentrates on conditions of such activity in the years 2004-2008 in Ryki commune, located in the North-West part of Lubelskie voivodeship. It stems from the analysis contained in the paper that the community has low investment expenditure per capita, as compared to the poviat, the voivodeship and the average for Poland. Among realized investments in the analyzed period, investments of sections: "Transport & Communications" and "Education & Upbringing" had the largest share. Moreover, the main source of funds was the budget supported by credits and loans. Use of EU funds in the Ryki community was not significant. The analysis allows to make the conclusion that the scope of investments was typical for small communes and for the region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamiak J., Borodo A., Problemy budżetowe miast (na przykładzie budżetów Torunia z 1991 i 1992 roku), Samorząd Terytorialny 3/1993, 44-A5.
  2. Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, 2009. GUS, Warszawa.
  3. Borodo A., 1993. Wydatki gminy w świetle regulacji ustawowych. TNOiK, Toruń, 8.
  4. Hoffman J., 2005. Powiat rycki. "JUR-MANN", Tuchola, 4.
  5. Informator miejski, 1997. "SYSTEM PERFEKT" s.c. Bydgoszcz, 1.
  6. Kowalski A., 2006. Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania. IERiGŻ Warszawa, 7.
  7. Lipski Z., 2004. Ryki. Sięganie do korzeni. Stowarzyszenie Regionalne Małe Mazowsze, Ryki.
  8. Lokalny Program Rewitalizacji Ryk, 2008. Ryki, 15.
  9. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryki na lata 2004-2008.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu