BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielińska Anna J. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza strategiczna branży mięsnej w Wielkopolsce z wykorzystaniem metody SWOT
SWOT Analysis of Meat Branch in Wielkopolska Region
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 131-137, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Cena produktu, Analiza SWOT, Zarządzanie strategiczne
Risk management, Product price, SWOT analysis, Strategic management
Note
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Zbadano mocne i słabe strony rzemieślniczych zakładów mięsnych oraz istotne szanse i zagrożenia tej części branży mięsnej w Wielkopolsce. W tym celu przeprowadzono analizę SWOT, która jest niezbędna do oceny portfela działalności gospodarczej badanych jednostek i wyboru ich drogi dalszego rozwoju. Do analizy SWOT1 wykorzystano dane źródłowe zebrane od właścicieli małych zakładów mięsnych (co stanowi 64% wszystkich rzemieślniczych zakładów) w latach 2004-2006. Analizą objęto zakłady przetwarzające tygodniowo do 7,5 ton surowca rzeźnego. Podstawowym narzędziem był ustrukturyzowany kwestionariusz ankietowy zawierający pytania zamknięte i otwarte. Wyniki wykazują, że w analizowanych zakładach przeważają atuty, natomiast w otoczeniu - szanse. Takiej sytuacji odpowiada strategia maxi-maxi, czyli silna ekspansja oraz zdywersyfikowany rozwój. Ponadto, okazało się, że respondenci dysponują niewielką informacją w zakresie strategicznego zarządzania zakładami. Jest to niepokojący fakt, potwierdzający konieczność prowadzenia dalszych analiz w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper was to examine the strengths and weaknesses of the small meat enterprises as well as opportunities and threats in that part of the meat sector in the Wielkopolska Region. In order to assess the activity portfolio to undertake the decision on enterprise's further development SWOT analysis was used. The primary data was collected from 44 small meat enterprises which amounts to 64% of all small meat enterprises in the research period ranging from 2004-2006. The group of small meat enterprises which both process up to 7,5 tons of slaughter per week and are placed in Wielkopolska were chosen for the research. A questionnaire containing both open as well as closed ended questions formed basis for the research. The survey showed that within the analyzed group strengths dominate and the local market is full of opportunities. Furthermore, the results proved that respondents had a very limited knowledge on how to run an enterprise in a strategic way. It seems to be a worrying fact and further research in that field is needed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Babieński S., Chabiera J., Dobiegała-Korona B., 1998. Zarządzanie firmą w agrobiznesie. Warszawa.
  2. Gierszewska G., Romanowska M., 2003. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
  3. Kozik R., Matyda A., 2000. Wykorzystanie metod planowania strategicznego do oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa budowlanego, Politechnika Krakowska [w]: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - formułowanie i implementacja strategii reakcji na ryzyko, pod red. nauk. Jadwigi Bizon-Góreckiej, Bydgoszcz, 71-75.
  4. KotlerR, 1999. Marketing. Felberg SJA, Warszawa.
  5. Niestrój R., 1996. Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa.
  6. Oleński J., 2000. Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informacji gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  7. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807, art. 104-110.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu