BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieziula Jolanta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ekosystemowe podejście do rybołówstwa morskiego a ekooznakowanie ryb i ich przetworów
Ecosystem Approach to Sea Fisheries Versus Ecolabelling of Fish and Their Products
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 139-147, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Oznakowanie produktów spożywczych, Rybołówstwo, Gospodarka morska
Food labeling, Fishery, Maritime economy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W pracy zaprezentowano ekosystemowe podejście do rybołówstwa morskiego, jak też ekooznakowanie oraz próbę krytycznej analizy ich zależności. Ekosystemowe podejście do rybołówstwa morskiego nie zawiera w sobie ekooznakowania, natomiast ekooznakowanie jest traktowane jako element ekosystemowego podejścia do rybołówstwa. Ekooznakowanie zawiera w sobie jednak dodatkowe elementy. Powszechne wprowadzanie ekooznakowania ryb i ich przetworów napotyka trudności. Są to głównie sprzeczności pomiędzy różnymi użytkownikami żywych zasobów mórz, państwowym (czy międzynarodowym) zarządzaniem rybołówstwem a ponoszeniem finansowych konsekwencji tego zarządzania przez prywatne przedsiębiorstwa, w tym przetwórstwa i handlu (nierówność kompetencji i odpowiedzialności). Różne są też cele realizowane w makro- i mikroskali, jak również występuje sprzeczność między krótko- i długookresowymi celami gospodarowania. (abstrakt oryginalny)

In the paper, an ecosystem approach to sea fisheries as well as ecolabelling were presented with accompanying them a trial of critical analysis of existing interdependen-cies. Ecosystem approach to sea fisheries does not contain ecolabelling, but ecolabelling is treated as an element of ecosystem approach to fisheries. Ecolabelling as such contains, however, additional elements. Common introducing fish and their products ecolabelling meets difficulties. There are controversies mainly between different users of live marine resources, government (or international) fisheries management and bearing financial responsibilities of management consequencies by private firms, among them processing and trading (disparity between competences and responsibilities). There are also different goals realized in macro- and in micro-scales as well as controversies between short-term and long- term goals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bałarzy P., 2008. Spojrzenie chłodnym okiem na morskie obszary ochronne NATURA 2000. Wiadomości Rybackie 3-4 (162), 15-17.
 2. COM(2007) 604 oraz 605 wersja ostateczna.
 3. Draft Guidelines for the ecolabelling of fish and fishery products from marine capture fisheries. 2005. Technical consultation on international guidelines for the ecolabelling of fish and fishery products from marine capture fisheries (continuation of technical consultation TC: EMF/2004 Rome, Italy, 19-22 October 2004). TC:EMF/2005/2, Rome, 3-4 March 2005.
 4. Eco-labelling in Fisheries. What is it all about? 2003. Eds. B. Phillips, T. Ward, C. Chaffe. Blac-kwell Science Ltd., Oxford.
 5. Expert Consultation on on the development of international guidelines for ecolabelling of fish and fishery products form marine capture fisheries. 2003. Report. Rome, Italy, 14-17 October 2003.
 6. Hillar J., Karnicki Z. 2005. Znakowanie ekologiczne produktów rybnych pochodzenia morskiego. Wiadomości Rybackie 3-4 (144), 17.
 7. Kaczyński V.M. 2007. Globalization Interactions with the Ocean and Coastal Environment, [w:] Globalizacja i Środowisko (Globalization and Environment)], Warszawska Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 8. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - Rozpoczynający debatę nad stanowiskiem wspólnoty w sprawie programu oznakowania ekologicznego dla produktów rybołówstwa COM(2005)257 końcowy/ SEC(2005)840. Bruksela 2005, 4-6.
 9. Kulikowski T., 2008. Motory rozwoju rynku rybnego w Europie oraz w Polsce. Magazyn Przemysłu Rybnego 2 (63), 10.
 10. Marine Stewardships Council International Eco-Labelling in Fisheries. 2004. Marine Stewardship Council, 1-20.
 11. Rola WPRyb we wprowadzaniu podejścia ekosystemowego do gospodarki morskiej. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego [SEC(2008) 449], COM(208) 187, Bruksela 2008, s. 2-10.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, art. 3 lit. e)
 13. Węsławski J.M., 2008. Co to jest ekosystemowe podejście do eksploatacji morza? Wiadomości Rybackie 3-4(162), 10-11.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu