BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Firszt Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rola transferu technologii w polskiej gospodarce w świetle założeń strategii lizbońskiej
The Role of the Transfer of Technology in the Polish Economy in the Light of Lisbon Strategy Goals
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 867, s. 67-81, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Transfer technologii, Strategia lizbońska, Innowacyjność gospodarki
Technology transfer (TT), Lisbon Strategy, Innovation economy
Note
summ.
Abstract
Akcesja Polski do UE łączy się z powszechnym przekonaniem, popartym zarówno doświadczeniami z wcześniejszych rozszerzeń, jak i przebiegiem procesów gospodarczych w okresie członkostwa Polski we Wspólnocie, że integracja europejska jest szansą na dynamizację rozwoju, w szczególności przez przyspieszone wdrażanie postępu technicznego. (…) W artykule postawiono tezę, że warunkiem skuteczności wysiłków zmierzających do dokonania skoku technologicznego w Polsce w warunkach wspólnego rynku europejskiego jest stymulowanie transferu technologii, głównie przez zwiększenie zdolności gospodarki i społeczeństwa do asymilacji wiedzy. (fragment tekstu)

The article looks at the goals of EU innovation policy, codified in the Lisbon Strategy, in terms of their compatibility with the challenges posed by members with less-developed economies, particularly Poland. The author posits that realising these goals may be conducive to improving the innovativeness of the Polish economy on the condition that formulating particular solutions on their basis will to a greater extent than ever before take into consideration the issue of the transfer of technology. The article describes mechanisms for diffusing innovation and their potential effect on economic growth. The premises for why the diffusion of innovation may be considered an effective method for modernising the Polish economy are elaborated. The article then examines Poland’s accomplishments to this point in bridging the technological gap against Polish programme documents constituting the operationalisation of the Lisbon Strategy. The aim of the examination is to assess whether the propositions contained in the documents for measures to be taken will meet the technological challenges posed by the Polish economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bolonek R., Firszt D. [2007], Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 707, Kraków.
 2. Brzozowski M., Kubielas S. [2007], Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja technologii w perspektywie konwergencji realnej Polski z UE [w:] Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Firszt D. [2007], Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Kraków.
 4. Firszt D. [2010], Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 839, Kraków.
 5. Gerschenkron A. [1962], Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge.
 6. Gomułka S. [1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 7. Gomułka S. [2009], Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa.
 8. Jasiński A.H. [2006], Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 9. Kubielas S. [2004], Długi marsz ku innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy [w:] Biała księga 2004, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa.
 10. Kuzel M. [2007], Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności na przykładzie gospodarki Polski, TNOiK, Toruń.
 11. Michałek J.J., Siwiński W., Socha M. [2003], Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Misala J. [2001], Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 13. Nelson R.R., Phelps E.S. [1966], Investment in Humans, Technological Diffusion and Economic Growth, „American Economie Review”, nr 56.
 14. Okoń-Horodyńska E. [2005], Strategia lizbońska - założenia programu rozwoju innowacyjnej Europy? [w:] Strategia lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, PTE, Warszawa.
 15. Płowiec U. [2003], Lizbońska strategia Unii Europejskiej [w:] Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. J. Lipiński, A. Sławiński, PWE, Warszawa.
 16. Płowiec U. [2008], Ocena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju, „Ekonomista”, nr 6.
 17. Radło M.J. [2006], Reformy gospodarcze w Unii Europejskiej. Czy „lizbońska" Unia dogoni Stany Zjednoczone? [w:] Amerykański model rozwoju gospodarczego, red. W. Bieńkowski, M.J. Radło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 18. Strategia rozwoju kraju 2007-2015 [2006], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 19. Truskolaski S. [2004], Międzynarodowa dyfuzja technologii a konwergencja stóp wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 39, Poznań.
 20. Weresa M. [2003], Ocena polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 976, Wrocław.
 21. Zienkowski L. [2004], Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki? [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu