BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolonek Ryszarda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Firszt Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej
Structural Changes in the Polish Economy - Transformation Experiences and Perspectives Brought About by EU Membership
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 867, s. 101-123, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Przekształcenia strukturalne, Przekształcenia systemowe, Struktura gospodarki, Integracja gospodarcza Polski z UE, Zmiany strukturalne
Structural transformation, Systemic transformation, Economic structure, Poland's economic integration with the EU, Structural changes
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie podstawowych tendencji zmian w strukturze gospodarki Polski w przekrojach: podmiotowym, sektorowym, asortymentowym, technologicznym i geograficznym w latach 1990-2007. Przeprowadzona analiza umożliwia określenie tempa zachodzenia zmian oraz stwierdzenie, czy prowadzą one do modernizacji. Podjęto również próbę określenia znaczenia akcesji Polski do UE w stymulowaniu zmian strukturalnych zachodzących w polskiej gospodarce. (fragment tekstu)

The article is a synthetic depiction of the process of structural changes that arose in Poland in the years 1990-2007. Our aim is to show the basic trends in changes in the structure of the Polish economy by entity, sector, a variety of goods, technology, and geography. The analysis seeks to assess the rate of the changes and to decide whether they are a sign of modernisation. An attempt is also made to define the role of Poland’s integration process with the EU in stimulating structural changes originating in the Polish economy. We attempt to justify the belief that despite the strong results of the Polish economy as measured by long-term GDP dynamics, the structural transformations have not been optimal. We also examine the results of the transformation in the technology, employment, and international exchange spheres, among others. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bałtowski M. [2002], Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bałtowski M., Miszewski M [2006], Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnic¬two Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Błaszczyk B. [2007], Sektor publiczny w Polsce i na świecie a polityka prywatyzacji [w:] Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005), CASE, Warszawa.
 4. Bucka M. [2004], Procesy rozwoju i przemian strukturalnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Przemiany strukturalne polskiej gospodarki wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską, red. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 5. Coraz wyższa kapitalizacja spółek do PKB [2006], www.gazeta.pl, dostęp: 10.05.2006.
 6. Firszt D. [2010], Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 839, Kraków.
 7. Freitag-Mika E. [2007], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność polskiej gospodarki, www.pollub.pl, dostęp: 10.09.2007.
 8. Gomułka S. [1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 9. Kabaj M. [2002], Dezaktywacja Polski. 10 milionów biernych zawodowo?, „Polityka Społeczna”, nr 8.
 10. Kaczmarek J. et al. [2005], Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 11. Kubielas S. [2004], Długi marsz ku innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy [w:] Biała Księga 2004, PFSL, Gdańsk-Warszawa.
 12. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T. [2004], Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista”, nr 1.
 13. Lipowski A. [1994], Przemiany strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 14. Macias J. [2006], Zmiany strukturalne w przemyśle w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7.
 15. Nauka i Technika [2004-2008], GUS, Warszawa.
 16. Roczniki Statystyczne RP [1993-2008], GUS, Warszawa.
 17. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 [2004], NBP, Warszawa.
 18. Socha M., Sztanderska U. [2000], Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski [2007], red. T. Kalinowski, IBNGR, Gdańsk.
 20. Sztanderska U. [2001], Tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy (2), „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 22.
 21. Warszawska giełda liderem w regionie [2006], www.wprost.pl, dostęp: 19.04.2006.
 22. Woźniak M.G. [1993], Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji, IBR, Kraków.
 23. Woźniak M.G. [1995], Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych, cz. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 24. Woźniak M.G. [2006], Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 25. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2009 r. [2009], NBP, Warszawa.
 26. Zakrzewski W. [2002], Transformacja zatrudnienia w Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu