BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniewski Michał Adam (Prezes Oddziału Kieleckiego TNOiK), Berny Jan (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne
Motivating Salary and Non-Wage Labor in the Enterprise - a Theoretical Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 97-109, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywacje płacowe, Motywacje pozapłacowe
Human Resources Management (HRM), Motivating by pay, Nonwage motivations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Motywacja jest jedną z funkcji zarządzania. Stanowi ona nieodłączny element rozwoju zasobów ludzkich. Każda organizacja powinna posiadać własny system motywacji. Właściwy system motywacji może być stworzony pod warunkiem, że organizacja rozpozna potrzeby swoich pracowników. Artykuł prezentuje motywację płacową i pozapłacową w aspekcie teoretycznym. (abstrakt oryginalny)

Motivation is one of the functions of management. It is an integral part of human resource development. Each organization should have their own system of motivation. Appropriate system of incentives can be created, provided that the organization recognizes the needs of their employees. The article presents the wage and non-wage incentives in the theoretical aspects. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 2. Borkowska S., Systemy motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 3. Borkowska S., Motywować skutecznie, IPiSS, Warszawa 2004.
 4. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, wyd. II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 5. Borkowka S. (red.), Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 6. Borkowska M., Kiedy wynagrodzenie motywuje pracownika, "Prawo Przedsiębiorcy".
 7. Forsyth P., Jak motywować ludzi, Heloin, Gliwice 2001.
 8. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 9. Heller R., Motywowanie pracowników, Wiedza i Życie, Warszawa 2000.
 10. Jacukowicz Z., Skuteczny system wynagradzania w firmie, ODDK, Gdańsk 2001.
 11. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2007.
 12. Jasiński Z., Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 13. Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. PLACET, Warszawa 2008.
 14. Kałużny S., Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, Centrum Szkoleniowo - Wydawnicze Kwantum, Warszawa 1996.
 15. Meller J., Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Restrukturyzacja gospodarki a polityka rynku pracy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 16. Melich A., Rola płacy w pobudzeniu efektywności pracy, IPiSS, Warszawa zeszyt 10/1988.
 17. McKenna E., Bech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 18. Oleksyn T., Wynagrodzenie efektywne - przegląd problemów, IPiSS Warszawa 2006.
 19. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.
 20. Penc J., Motywowanie z zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000.
 21. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżera, MARINA, Wrocław 2007.
 22. Pastuła A., Motywowanie pozafinansowe - czyli zachęty inne niż ekonomiczne, www.rp.pl z dnia 12.02.2011 r.
 23. Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikami a organizacją, Difin, Warszawa 2004.
 24. Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, AE, Kraków 2000.
 25. Wachowiak P., Stużyńska M. (red.), Podstawy zarządzania, SGH, Warszawa 2008.
 26. www.placa.pl
 27. Quinn R., Faerman E., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu