BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chyłek Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza
Contemporary the Enterprise Management but the Workers' Share
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 181-194, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Pracownicy w organizacji, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Enterprise management, Employees in the organization, Personnel participation in management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Partycypacja rozumiana jest jako włączenie pracowników w proces podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania organizacji oraz ich współuczestnictwo w zarządzaniu nią. Dążenie do uczestnictwa w procesie zarządzania odpowiada potrzebie samorealizacji coraz wyżej wykwalifikowanego pracownika współczesnej organizacji. Od organizacji XXI wieku oczekuje się innowacyjności, zdolności do zmian oraz szybkiej adaptacji, te działania są możliwe dzięki wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej i jej właściwej współpracy z podwładnymi. Im pracownicy są bardziej doświadczeni, kompetentni i zaangażowani w proces zarządzania tym sukces firmy jest bardziej realny. Od ich motywacji, umiejętności i chęci zależy jak firma będzie postrzegana na rynku i na ile stanie się konkurencyjna. Dlatego tak istotnym zagadnieniem stała się partycypacja pracownicza. Uczestnictwo w procesie zarządzania umożliwia pracownikom poczuć się odpowiedzialnym za losy firmy oraz za jej wyniki, ich zachowanie i zaangażowanie powoduje, iż ich kreatywność wzrasta, a tym samym zwiększa to możliwości rozwojowe całej organizacji. (abstrakt oryginalny)

Participation is understood as employee's involvement in a decision-making process referring to the functioning of the organization as well as managing it. A tendency to participate in the process of managing corresponds to the need of self-realization of a well-qualified employee in a modern organization. The 21st century organization is supposed to be innovative, easily adaptable and prone to changes. This is possible thanks to highly-qualified managers and its efficient cooperation with the subordinates. The more experienced, competent and engaged in the managing process they are, the more realistic the success of the company will be. It is for the employee's motivation, skills and willingness how the company will be perceived on the market and how competitive it will become. That is why workforce participation has become such an important factor. It makes them feel more responsible for the company's performance and on the other hand, their creativity increases, which contributes to the developments of the organization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa 1988.
 2. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001.
 3. Cisek M., Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2009.
 4. Daniecki W., Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, Uvsa Consulting, Olsztyn 1998.
 5. Gilejko L., Akcjonariat pracowniczy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
 7. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 8. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja wydawnicza "Placet", Warszawa 1999.
 9. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z pespektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 10. Mączyński J., Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1996.
 11. Mendel T. Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 12. Mendel T., Zarządzanie partycypacyjne w teorii i praktyce, Poznań 1986.
 13. Mikuła B. i in., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 14. Mikuła B., Potocki A., Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Oficyna wyd. Antykwa, Kraków 1997.
 15. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2008.
 16. Patalas-Maliszewska J., Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, www.e-mentor.edu.pl. Nr 4(36)2010.
 17. Piotrkowski K., Kierowanie zespołami ludzi, Warszawa 2000.
 18. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna wydawnicza, Kraków 2006.
 19. Rudolf S., Partycypacja pracownicza Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 20. Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, [w:] Skrzypek E., Sokół A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 21. Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 22. Ścibiorek Z., Ludzie cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 23. Zbiegeń-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna a Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu