BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bulińska-Stangrecka Helena (Politechnika Warszawska)
Title
Telepraca - wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku
Telecommuting - Leaders Challenging of the Organization of the 21st Century
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 195-207, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo wobec zmian, Telepraca, Zachowania innowacyjne
Changes in the company, Teleworking, Innovative behaviours
Note
streszcz., summ.
Abstract
Postępujący rozwój technologiczny oraz zachodzące zmiany we współczesnej gospodarce stwarzają więcej możliwości innowacyjnych form pracy. Dzięki wykorzystaniu możliwości narzędzi wspierających wirtualne zarządzanie możliwie stało się zatrudnianie osób znajdujących się w fizycznym oddaleniu od przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono znaczenie telepracy w zmieniających się uwarunkowaniach działalności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The progressing technological development and happening changes in the contemporary economy are creating more possibility of innovative forms of the work. Thanks to exploiting abilities of tools supporting the virtual management possibly employing persons being in a physical distance from the enterprise happened. In the article meaning of the telecommuting was described in changing conditioning of the operations of the enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahuja S., Distributed teams in e-work organizations: the new issues, Journal of Services Research, tom 2, nr 2 (październik-marzec) 2003.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 3. Baker P., Moon N., Ward A., Virtual exclusion and telework: Barriers and opportunities of technocentric workplace accommodation policy [w:] "Work", 2006, tom 27, nr 4.
 4. Bates P., Huws U., Modelling eWork in Europe, Estimates, models and forecasts from the EMERGENCE project, Raport 388, Institute for Employment Studies, lipiec 2002: http://www.employmentstudies. co.uk/pubs/summary.php?id=388 z dn. 10.03.2011.
 5. Chatterjee S., Failsafe Strategies Profit and Grow from Risks Tha44t Others Avoid, Wharton School Publishing, New Jersey 2005.
 6. Dart R.L., Marcic D., Understanding Management, Hartcourt College Publishers, Orlando 2001.
 7. Fritz M.B., Manheim M.L., Managing Virtual Work: A Framework for Managerial Action, [w:] "Organizational Virtualness" (red.) P. Sieber, J. Kriese, Simowa Verlag, Bern 1998.
 8. Gobilliat E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 9. Graf T., The Future of OD: Developing an Effective Virtual Organization for the OD Network, [w:] "OD Practitioner", nr 3(41)/2009.
 10. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli Przedsiębiorstwo Przyszłości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 11. Hejduk I., Gudzewski W., Przedsiębiorstwo wirtualne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002.
 12. Hoefling T., Working Virtually: Managing People for Successful Virtual Teams and Organizations, Stylus Publishing, Virginia 2003.
 13. Kanter R., Evolve. Succeding In the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston 2001.
 14. Kodeks Pracy, Presspublica, Warszawa 2009.
 15. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 16. Malcolm W., Morgen W., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 17. Masłyk-Musiał E., Bulinska H., ZZL wieku Internetu - przywództwo w e-kulturze, [w:] "Zarządzanie zasobami ludzkimi" nr 1(78)/2011.
 18. Mastyk-Musiał E., Bulinska H., Human Resources in the Internet era- leadership in e-culture, [w:] "Entrepreneurship and innovations", (ed.) H. Włodarkiewicz-Klimek, Poznań 2010.
 19. Mastyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 20. Mello J.A., Managing Telework Programs Effectively, [w:] "Employee Responsibilities & Rights Journal", tom 19, nr 4/2007.
 21. Nof S. Y., Design of effective e-Work: review of models, tools, and emerging challenges, [w:] "Production Planning & Control", tom 14, nr 8/2003.
 22. Peters P., Bleijenbergh I., Oldenkamp E., Cultural Sources of Variancei Telework Adoption in Two Subsidiaries of an Ictmultinational, [w:] "International Journal of Employment Studies", tom 17, nr 2/2009.
 23. Robbins S., DeCenzo D., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 24. Schnie E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Brass, San Francisco, California 2004.
 25. Stanik Z., Telepracownik zmniejsza koszty firmy o 30 proc., [w:] "Dziennik Gazeta Prawna", 29 grudnia 2010.
 26. Steinhardt B., Human Capital: Greater Focus on Results in Telework Programs Needed: GAO-07-1002T. GAO Report, czerwiec 2007, s. 10 www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-07-1002T z dn. 14.03.2011.
 27. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 28. Tannenbaum R., Schmidt W., How to Choose Leadership Pattern, "Harward Business REview", May/June 1973.
 29. technology for competitive advantage, [w:] "Strategic HR Review"; 2010, tom 9, nr 2.
 30. Telepraca - Raport z badania 1000 przedsiębiorstw, PBS, 2006, http://www. pbsdga.pl/x.php?x=337/Telepraca-1000-firm.html z dn. 14.03.2011.
 31. Telework in the European Union, Raport "European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions", Dublin 2010, http://www.eurofound. europa.eu z dn. 12.03.2011.
 32. The workings of e-work, [w:] "Industrial Engineer: IE", luty 2005, nr 37 (2).
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu