BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Marcin (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Anomalie czasowe jako przejaw nieefektywności rynku kapitałowego w Polsce
Time Anomalies as an Exemplification of Capital Market Inefficiency in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach 4(9), 2011, nr 215, s. 36-50, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Efektywność, Rynek kapitałowy, Efektywność rynku
Effectiveness, Capital market, Market effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest weryfikacja hipotezy efektywności rynku przez analizę anomalii czasowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie dotyczy indeksów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i przeprowadzone będzie w odniesieniu do różnych warunków rynkowych występujących w latach 2003-2009. W związku z tym, że okres badania obejmuje okres zarówno dobrej koniunktury - hossy (I 2003-X 2007), jak i dekoniunktury - bessy (XI 2007-III 2009) na badanym rynku okres badania podzielono na dwa podokresy, wykonując oddzielne badania. Istotność różnic średnich zmian potwierdzano za pomocą testów parametrycznych istotności różnic średnich (t-Studenta) oraz testów nieparametrycznych (test U Manna-Whitneya). (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is testing the Warsaw Stock Exchange market efficiency hypothesis through the time anomalies. The study concerns the Warsaw Stock Exchange indexes and is carried out for different market conditions in the years 2003-2009. In view of the fact that the study includes both the upturn - the bull market (Jan. 2003 - Oct. 2007) as well as the downturn - the bear market (Nov. 2007 - Mar. 2009), market research in the study is divided into two subperforming separate studies. The significance of differences in mean changes were confirmed by applying parametric tests of significance of mean differences (t-Student) as well as nonparametric tests (U Mann - Whitney). The studies demonstrate an occurrence of time anomalies on the Polish capital market. The studies also confirm the existence of market efficiency dependence on the Polish capital market situation. The results of the studies may indicate the Polish stock market inefficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bachelier L., Théorie de la spéculation, Gauthier-Villars, Paris 1900.
 2. Buczek S., Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 3. Cootner P., The Random Character of Stock Market Prices, MA: The MIT Press, Cambridge 1964.
 4. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, PWN, Warszawa 2001.
 5. Fama E.F., Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, "Journal of Finance", May 1970, no 25.
 6. French K.R., Stock returns for the weekend effect, "Journal of Financial Economics", March 1980.
 7. Gibbson M.R., Hess P.J., Day of the week effects and asset returns, "Journal of Business" 1981, no 54.
 8. Keane S., Stock Market Efficiency - Theory, Evidence, Implications, PA Publishers, Oxford 1983.
 9. Keim D.K., Stambaugh R.F., A further investigation of the weekend effect in stock returns, "Journal of Finance", June 1985.
 10. Reinganum M., Misspecification of capital asset pricing - empirical anomalies based on earning market yields and market values, "Journal of Financial Economics" 1983.
 11. Shleifer A., Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral Finance, Oxford University Press, 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu