BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik-Augustyniak Marzena (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Analysis of the Strategic Groups Maps of the Higher Schools Sector in Poland
Analiza map grup strategicznych sektora szkół wyższych w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 115-127, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Grupy strategiczne, Ranking szkół wyższych, Szkolnictwo wyższe
Strategies groups, Ranking of higher education institutions, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano teoretyczne założenia metody analizy map grup strategicznych sektora szkół wyższych w Polsce. Ponadto zaproponowano uproszczą wersję metody map grup strategicznych. W opracowaniu podstawę stanowiły informacje zawarte w rankingu szkół wyższych w Polsce, przeprowadzonego w 2011 roku przez "Perspektywy", dzięki któremu szkoły wyższe zostały sklasyfikowane w równe grupy strategiczne. Należy również wspomnieć, iż dla celów niniejszego opracowania pod uwagę wzięto 50 najlepszych polskich uczelni (szkół wyższych, które zdobyły najwyższe miejsca w tym rankingu). Oznacza to, iż przeprowadzone badania nie są w pełni reprezentatywne, i mają charakter badań pilotażowych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the theoretical assumptions of the method of strategic groups maps and an analysis of the higher schools sector in Poland. Moreover, it presented as a proposal for a simplified version of the method of strategic groups maps. It has used data on the ranking of the universities sector in Poland, which was conducted in 2011 by Perspektywy, thanks to which universities were classified into different strategic groups. It should be also noted that for the purposes of this study the top 50 universities in Poland (higher schools which gained relatively high places in this ranking), were taken into account. Which means that the studies are not fully representative, and therefore are rather pilot researches.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antosz A., 2009: Uczestnictwo doros³ych Polaków w edukacji w okresie ... in 'Edukacja dorosłych', 1 (60).
 2. Gierszewska G., 2004: Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, WSHiP, Warszawa.
 3. Gierszewska G., Romanowska M., 2007: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. Porter M.E., 1992: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 5. Rokita J., 2005: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 6. Szarota Z., Litawa A., 2009: Jakość kształcenia w ocenie studentów szkół publicznych i niepublicznych - próba porównania stanowisk, in 'Edukacja Dorosłych', 1 (60).
 7. Woźnicki J., 2007: Uczelnie Akademickie jako instytucje życia publicznego, Wyd. Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.
 8. Zieliński W., 2005: Co hamuje rozwój e-nauczania w Polsce, in J. Mischke (Ed.), Akademia on-line, Wyd. WSzH-E, Łód".
 9. www.egospodarka.pl/58368,Szko y-wyzsze-w-Polsce,2,391.html.
 10. www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id =318&Itemid=832.
 11. www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty_IV_KKMU/NE/SLABONSKA_TERE SA.pdf.
 12. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_not_nt_szkol_wyzszych_w_Polsce. pdf.
 13. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_E_szkoly_wyzsze_2008.pdf.
 14. www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu