BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzychowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Poprawska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przegląd metod oceny działalności otwartych funduszy emerytalnych
Review of Methods for Evaluation of the Open Pension Funds Activity
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 181, s. 287-299, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Fundusze emerytalne, Stopa zwrotu, Wskaźniki efektywności, Analiza wariancji, Efektywność inwestycji
Pension funds, Rate of return, Effectiveness ratios, Variance analysis, Efficiency of investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istniejący obecnie w Polsce system emerytalny został wprowadzony w 1999 roku. Po dziesięciu latach jego funkcjonowania istnieje potrzeba weryfikacji miernika jego skuteczności. Artykuł poświęcony jest sprawdzeniu efektywności pracy otwartych funduszy emerytalnych. Celem opracowania jest przedstawienie wykorzystywanych w tym celu metod i modeli. Omówione zostaną metody związane z: - wymogami ustawowymi dla funduszy, - oceną efektywności funduszy inwestycyjnych (na podstawie wskaźników Sharpe'a, Jeansena Trainora wraz z ich zmianami), - oceną ryzyka funduszy inwestycyjnych (wariancji, półwariancji), - oceną strategii zarządzania funduszami, - oceną działań marketingowych i zdobywania rynku funduszy emerytalnych. W artykule zaprezentowano przegląd literatury i prowadzonych w tym obszarze badań. (abstrakt oryginalny)

The current pension system in Poland was introduced in 1999. For this reason, there is a need to verify its effectiveness. One element of this exercise is to test the efficiency of work of Open Pension Funds which is one of the 3 parts of the system. The aim of this paper is the presentation of methods and models used for this purpose. It will discuss methods related to: - statutory requirements for the funds, - assessment of efficiency of investment funds (based on Sharpe ratios, Jeansen'ai Trainor'a, along with their modifications), - the risk assessment of investment funds (variance, semi-variance), - the evaluation of management strategies of the funds, - the evaluation of marketing activities and the conquering the pension fund market. The paper will also present the study of subject literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bailey, J.V., 1992, Are Managers Universes Acceptable Performance Benchmarks, Journal of Portfolio Management, Spring, s. 9-13.
 2. Bałamut, T., 2002, Metody estymacji Value at Risk, Materiały i Studia, nr 147, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 3. Blake, D., Timmermann, A., 2002, Performance Benchmarks for Institutional Investors: Measuring, Monitoring and Modifying Investment Behaviour, w: Knight, J., Satchell, S., Performance Measurement in Finance: Firms, Funds and Managers, Oxford: Butterworth Heinemann, s. 110.
 4. Chybalski F., 2006, Miary oceny efektów działalności inwestycyjnej OFE, Wiadomości Statystyczne, nr 10, październik, s. 22-35.
 5. Dietz, P., 1965, Evaluating the Investment Performance of Noninsured Pension Funds, Journal of Finance., vol. 20(4).
 6. Elton, E.J., Gruber, M.J., 1995, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, INC.
 7. Francis, J.C., 2000, Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa.
 8. Francis, J.C, Taylor, R.W., 2001, Podstawy inwestowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Goodwin, T.H., 1998, The Information Ratio, Financial Analyst Journal July/August.
 10. Grinold, R., Kahn, R.N., 1995, Active Portfolio Management, Irwin, Chicago.
 11. Grodzik, K., 2004, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych i ich rola w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - istniejące rozwiązania i propozycje zmian, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, z. 3, KNUiFE 2004, s. 53-64.
 12. Hadyniak, B., Monkiewicz, J., 1999, Fundusze emerytalne II filar, Poltext, Warszawa.
 13. Jajuga, K., Kuziak, K., Markowski, P., 1997, Inwestycje Finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 14. Jajuga, K., Ronka-Chmielowiec, W., Kuziak, K., Wojtasik, A., 2004, Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - Analiza istniejących rozwiązań i propozycja zmian, www.knuife.gov.pl [dostęp: 1.02.2006].
 15. Jorion, F., 2001, Value at Risk, McGraw-Hill, New York.
 16. Kulik, A., 2004, Uwagi na temat zarządzania ryzykiem i pomiaru wyników inwestycyjnych OFE, Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - istniejące rozwiązania i propozycje zmian, Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, z. 3, KNUiFE, s. 53-64.
 17. Mikulec, J., 2010, Nieklasyczne metody oceny wyników inwestycyjnych na przykładzie Otwartych Funduszy Emerytalnych, w: Jajuga, K., Ronka-Chmielowiec, W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 297-306.
 18. Podgórska, M., Klimkowska, J., 2005, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Olszewski, J., 1999, Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa.
 20. Sas-Kulczycka, K., Choryło, D., Król, J., Lasota, Z., 1999, Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, WIG PRESS, Warszawa.
 21. Stutzer, M., 1998, A Portfolio Performance Index, Financial Analysts Journal, vol. 56, no. 3.
 22. Sukacz, D., 2003, Benchmark dla OFE, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9, wrzesień.
 23. Tarczyński, W., 1997, Rynki Kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu