BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Michał (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Związki i porozumienia międzygminne
Community Associations and Agreements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 169-179, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Gmina, Współpraca, Regulacje prawne
District, Cooperation, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W oparciu o regulację ustawową, literaturę i orzecznictwo, w artykule omówiono dwie formy współdziałania gmin przy wykonywaniu zadań publicznych - związek międzygminny oraz porozumienie międzygminne. (abstrakt oryginalny)

On the basis of statutory regulation, literature and jurisdiction, two forms of community cooperation in dealing with public issues (community association and community agreement) have been introduced in this article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agopszowicz A., Przejęcie przez gminy mienia państwowego, ST 1991/1- -2/22.
 2. Ciepiela M., Mienie związków komunalnych - wątpliwości dotychczasowe i nowe, ST 2000/7-8/39.
 3. Brzezina P., Niektóre zagadnienia zawierania porozumień przez organy samorządu terytorialnego, ST 2000/3/39.
 4. Dolnicki B., Monokratyczne organy samorządu terytorialnego, ST 2003/1- -2/53.
 5. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wydanie III, Zakamycze 2006 r.
 6. Jaworska-Dębska B., Glosa do wyroku NSA z dnia 12 lipca 2006 r., w sprawie II OSK 571/06, PPP 2007/6/99.
 7. Kastelik J., Gospodarka finansowa związku komunalnego, Admin. 2007/2/126.
 8. Kieres L., Ustrój i zadania celowych związków gmin, ST 1994/3/3.
 9. Koniński C., Odwołanie przewodniczącego związku międzygminnego, wyjaśnienia NZS 2002/4/37.
 10. Korczak J., Diety radnych rad gmin za udział w pracach organów związków międzygminnych, wyjaśnienia NZS 2002/3/24.
 11. Krasiński M., Związki międzygminny a działalność regionalnych izb obrachunkowych, ST 1994/5/27.
 12. Kuzior P., Utworzenie związku międzygminnego a działalność nadzorcza wojewody, ST 2007/1-2/97.
 13. Stahl M., Glosa do postanowienia NSA z dnia 24 listopada 1999 r., II S.A. 1075/99, OSP 2000/10/158.
 14. Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Samorząd gminny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005, wyd. II, teza 2 do art. 64
 15. Wengler L., Wygaśnięcie porozumienia komunalnego (zagadnienia wybrane), ST 2006/5/37.
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz zgłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001 r., nr 121, poz. 1307).
 17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).
 18. Wyrok NSA z dnia 27.09.1994 r., w sprawie S.A./)d 1906/4/94, ONSA 1995/4/161.
 19. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.07.2008 r., w sprawie NK.II.0911-16/371/08, LEX nr 492709.
 20. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14.06.1995 r., w sprawie XIII 86/95, OwSS 1995/4/157.
 21. Wyrok NSA z dnia 29.12.1995 r., w sprawie S.A./Kr 1362/95 oraz wyrok NSA z 5.10.1994 r., w sprawie S.A./Kr 2904/93.
 22. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 6.06.2001 r., w sprawie PR 0911/100/2001, OwSS 2001/4/125.
 23. Uchwała NSA W-wa z dnia 11.04.2005 r., w sprawie OPS 2/04, ONSAi WSA 2005/4/64.
 24. Wyrok NSA W-wa z dnia 13.10.2009 r., w sprawie II OSK 1124/09; LEX nr 529794.
 25. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego, z dnia 8.01.2008 r. w sprawie NK.I-0911/6/08, LEX nr 352451.
 26. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.05.2008 r., w sprawie NK.I-0911/74/08, LEX nr 492844.
 27. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22.09.2009 r., w sprawie III S.A./Kr 1077/08, Wspólnota 2009/43/38.
 28. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19.06.1995, w sprawie 147/95; OwSS 1995/4/156.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu