BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowosielski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Title
Funkcjonowanie transportu morskiego w warunkach globalizacji
Maritime Transport Operation in Conditions of Globalization
Source
Współczesna Gospodarka, 2011, vol. 2, nr 1, s. 29-38, rys., wykr., bibliogr. 7 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Transport morski, Gospodarka morska, Globalizacja
Sea transport, Maritime economy, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesna gospodarka światowa podlega dynamicznym procesom integracyjnym, które powodują otwarcie się większości krajów na swobodny import i eksport towarów. Intensywna wymiana handlowa wymaga swobodnego dostępu do sprawnie działających systemów transportowych. W przypadku handlu z odległymi partnerami, zwłaszcza na innych kontynentach ważnym kryterium organizacji obsługi towarowej jest daleki zasięg. Rozwój technologiczny środków transportu sprawił, iż usługi transportowe stały się tanie i wysoce dostępne dla pasażerów i gestorów ładunków. (abstrakt oryginalny)

The contemporary world economy is subject to dynamic integration processes that cause the most open countries in the free import and export goods. Intensive trade rela-tions requires intercontinental free access to well-functioning transport systems. In the case of trade with distant partners, especially on other continents, an important criterion for the organization of cargo handling is a long range. Technological development of means of transport has meant that transport services have become a cheap and highly ac-cessible to passengers and cargo. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Clancy B., Hoppin D., Moses J., Westphal J., Insomia. Why challenges facing the Word container shipping industry make for nightmares than they should, “American Shipper”, July 2008.
  2. Handel zagraniczny. Organizacja i technika, pod red. J. Rymarczyka, Wydanie VI zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  3. International maritime transport in Latin America and the Caribbean in 2009 and pro-jections for 2010, “FAL Bulletin”, Issue No. 288-Number 8/2010, s. 4.
  4. Kunert J., Technika handlu morskiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970.
  5. Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy, Wydawnictwo Uni-wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
  6. Prawo morskie, pod red. J. Łopuskiego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
  7. Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodar-ce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu