BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gazda Zbigniew (Akademia Świętokrzyska)
Title
Socjalekonomia doby globalizmu
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, 2004, s. 75-83
Keyword
Socjalna funkcja państwa, Państwo, Globalizacja, Socjalizm
Social function of the state, State, Globalization, Socialism
Abstract
Historia uczy nas, że początki rewolucji przemysłowej były jednym z najstraszniejszych okresów w dziejach Europy. Dawni feudałowie wraz z nowymi kapitalistami za pomocą brutalnej polityki rządowej zniszczyli tradycyjną hierarchię wartości i porządek społeczny. Oznaczało to nie tylko nędzę i cierpienie dla milionów ludzi, lecz doprowadziło zarazem do wyzwolenia niekontrolowanych ruchów społecznych, których destrukcyjna siła doprowadziła najpierw do rozkładu rodzącego się międzynarodowego systemu wolnego handlu, a następnie wyładowała się w dwóch wojnach światowych i opanowaniu wschodniej oraz środkowej części Europy przez komunizm. Dziś polityka globalizmu prowadzi między innymi do deformowania rozwoju większości społeczeństw, unifikacji kulturowej, erozji społeczeństwa obywatelskiego, osłabienia pozycji i roli państw narodowych, dehumanizacji życia w różnych wymiarach, przekształcania ludzi w tani towar, konsumpcjonizmu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000
 2. N. I. Bucharin, The Communist International 1919-1943. London 1961
 3. Z. Gazda, Globalizacja i globalizm - nowe wyzwania dla współczesnych społeczeństw. W: Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe. Red. Z. M. Nowak. Opole 2002
 4. Z. Gazda, Ile brzydoty może zawierać się w pięknie? "The Peculiarity of Man" 2002
 5. R. L. Heilbroner, Wielcy ekonomiści: czasy - życie - idee, Państwowe Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1993
 6. J. A. Hobson, Imperialism, 1902
 7. T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Warszawa 2000
 8. W. I. Lenin: Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, 1916
 9. K. Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, W: Dzieła zebrane, Warszawa 1947
 10. H. Martin, H. Schuman, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław, Wyd. Dolnośląskie. 1999
 11. Pius XI: Encyklika "Quadragesimo anno". W: K. Grzybowski, B. Sobolewska: Doktryna polityczna i społeczna papiestwa (1789-1968). PWN, Warszawa 1971
 12. UNDP Human Development Report 1996. New York 1996, lipiec
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu