BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Demjaniuk Regina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Analiza struktury geograficznej handlu zagranicznego Białorusi
Analysis of the Geographical Structure of the Foreign Trade of Belarus
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 149-167, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Handel zagraniczny, Struktura handlu zagranicznego, Rozwój gospodarczy państwa
Foreign trade, Structure of foreign trade, Economic development of the country
Note
streszcz., summ.
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
Po uporaniu się z głębokim kryzysem okresu przejściowego i częściowym zreformowaniu handlu zagranicznego, Białoruś zaczęła zwiększać swój eksport na rynki zagraniczne. W latach 1996-2006 handel zagraniczny stał się najbardziej dynamicznie rozwijającą się formą współpracy gospodarczej, był ważnym instrumentem białoruskiej transformacji. Znacząca rola handlu zagranicznego w transformacji przejawiała się w tym, że wpływał on na wzrost gospodarczy, wielkość i strukturę dochodu narodowego, podniesienie efektywności gospodarowania, na bilans handlowy i płatniczy oraz przyczynił się do stopniowej modernizacji gospodarki. (abstrakt oryginalny)

After dealing with the profound crisis of the transition period and the partial reform of foreign trade, Belarus began to increase its exports to foreign markets. Between 1996-2006, foreign trade became the most rapidly growing form of economic cooperation and was an important instrument in the Belarusian transition. The significant role of foreign trade in transition manifested itself in the fact that it influenced the growth, size and structure of the national income, increasing the effectiveness of management, the balance of trade and payments and contributed to the gradual modernization of the economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Handel zagraniczny i koniunktura gospodarcza na rynkach wschodnich, "Rynek - Wschodni Partnerzy", nr 5(41), 1999.
 2. IMF Country Report No. 07/311, Republic of Belarus: Statistical Appendix, September 2007.
 3. Белорусский экономический журнал, nr 1, 2007.
 4. Белорусский экономический журнал, nr 2, 1999.
 5. Белорусский экономический журнал, nr 2, 2004.
 6. Белорусский экономический журнал, nr 2, 2005.
 7. Белорусский экономический журнал, nr 3, 2005.
 8. Вестник Министерства Иностранных Дел, nr 1 (24), 2003.
 9. Внешняя торговля Республики Беларусь 1995-2000, Статистический сборник, Минск 2001.
 10. Внешняя торговля Республики Беларусь, Статистический сборник 2000, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2000.
 11. Внешняя торговля Республики Беларусь, Статистический сборник 2001, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2001.
 12. Внешняя торговля Республики Беларусь, Статистический сборник 2002, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2002.
 13. Внешняя торговля Республики Беларусь, Статистический сборник 2004, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2004.
 14. Внешняя торговля Республики Беларусь, Статистический сборник 2005, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2005.
 15. Внешняя торговля Республики Беларусь, Статистический сборник 2006, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2006.
 16. Внешняя торговля Республики Беларусь, Статистический сборник 2007, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2007.
 17. Дайнеко А.Е. (ред.), Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность Беларуси, Минэкономики Республики Беларусь, НИЭИ, Минск 2004.
 18. Двухбаковае супрацоунцтва, Беларусь i KimaD - этапы супрацоун'цтва, "Вестнк М1Д", nr 2, 2005.
 19. Двухбаковае супрацоун'цтва, Хронка падзей, "Вестник МИД", nr 4 (34), 2005.
 20. Ждать осталось недолго, "Эксперт", nr 42, 2000.
 21. Министерство иностранных дел Республики Беларусь: http://www.mfa.gov.by
 22. Пример надежного партнерства, Пресс-центр Комитета государственного контроля, "Национальная Экономическая Газета", nr 30, 2005.
 23. Скрипко A.,Один пишем - два в уме, "Экспорт и импорт", nr 4, 2002.
 24. Статистический ежегодник Республики Беларусь, Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, Минск 2005.
 25. Тенденции, "Белорусы и Рынок", nr 29 (613), 2004.
 26. Шимов В.Н. (ред.), Национальная экономика Беларуси, Учебник, БГЭУ, Минск 2006.
 27. Экономика и общество Беларуси: диспропорции и перспективы развития, Национальный отчет o человеческом развитии 2004-2005, UNDP, Альтиора - Живые краски, Минск 2005.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu