BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozak Sylwester (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Integracja europejska i kryzys finansowy a zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2001-2010
European Integration and Financial Crisis and the Value of Household Debt in Poland and in the EU in the Period 2001-2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 181-193, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Kryzys finansowy, Zadłużenie gospodarstw domowych
Economic and political integration of Europe, Financial crisis, Household debt
Note
streszcz., summ.
Abstract
W latach 2001-2010 w krajach Unii Europejskiej nastąpił silny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych sięgający poziomu 60% PKB. Celem artykułu jest analiza zmian stanu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce i w krajach UE w latach 2001-2010 z uwzględnieniem specyfiki sytuacji gospodarczej krajów UE-15 i nowych państw członkowskich UE (NMS). Badania przeprowadzono na podstawie danych z Eurostatu, EBC, GUS, NBP i OECD. Wyniki analizy wskazuj , że w pierwszych latach dekady najsilniej zadłużały się gospodarstwa domowe w krajach UE-15, natomiast po rozszerzeniu UE największe tempo wzrostu zadłużenia notowano w NMS. Światowy kryzys finansowy przyczynił się do okresowego znacznego ograniczenia, ale nie odwrócenia tendencji wzrostowej w zadłużaniu się gospodarstw domowych. W części krajów UE-15 zadłużenie gospodarstw domowych przekroczyło wartość ich dochodów do dyspozycji. Struktura tego zadłużenia w UE koncentrowała się w kredytach mieszkaniowych. W Polsce zadłużenie najsilniej wzrastało w latach 2005-2007 i wynikało ze wzrostu wartości kredytów mieszkaniowych. Kryzys finansowy wyhamował tempo rocznego przyrostu zadłużenia, głównie za sprawą ograniczenia kredytowania zakupu mieszkań. W 2010 r. kredyty mieszkaniowe stanowiły około 57% całkowitego zadłużenia, tj. znacznie mniej niż w pozostałej części UE. (abstrakt oryginalny)

In the period 2001-2010 in the European Union countries household debt significantly increased reaching a level of 60% of GDP. The goal of the article is to examine changes of the value of household debt in Poland and in EU during the period 2001-2010 taking into consideration specific macroeconomic features of the EU-15 countries and the new member states (NMS). The research is based on the data from the Statistical Office of the EC (Eurostat), European Central Bank (ECB), Central Statistical Office of Poland (GUS), National Bank of Poland (NBP) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The results indicato, that during the first years of the decade the highest level of household debt was recorded in the EU-15. After the accession in 2004, NMS increased their indebtedness at the highest speed in the EU. The global financial crisis temporaily reduced the pace of household indebtedness, however, it did not reverse the growing trend. In some countries the value of household debt exceeded the value of their disposable income. The structure of the debt was concentrated on mortgage lending. In Poland the highest growth of household debt was recorded in the period 2005-2007, and also resulted from the growth of mortgage lending. The financial crisis halbed the pace of the debt growth, mainly due to the reduction of mortgage lending. In 2010 mortgage loans consisted of 57% of the total debt, which was much less than in other EU countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AMRON-SARFIN (2011): Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, Warszawa, edycja 1/2011, maj.
 2. European Central Bank (2007) EU banking sector stability, Frankfurt, November.
 3. Glick G., Lansing K.J., (2010): Global household leverage, house prices, and consumption, Federal Reserve Bank San Francisco Economic Letter, January 11, 2010.
 4. Narodowy Bank Polski (2005): Raport o stabilności systemu finansowego 2005, Warszawa, czerwiec.
 5. Narodowy Bank Polski (2009): Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2009 r., Warszawa, czerwiec.
 6. Narodowy Bank Polski (2009): Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., Warszawa, grudzień.
 7. Narodowy Bank Polski, Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, Warszawa, (raporty za lata 2006-2008).
 8. Europejski Bank Centralny: www.ecb.int .
 9. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): www.oecd.org
 10. Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl
 11. Narodowy Bank Polski: www.nbp.pl
 12. Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
 13. Bank of Denmark, Financial stability, April 2011.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu