BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zarządzanie gospodarką odpadami w woj. mazowieckim
Waste Management in the Mazovian Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 195-207, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gospodarka odpadami, Odpady komunalne, Odpady przemysłowe, Badania ankietowe, Ustawa o odpadach
Waste management, Commercial wastes, Industrial waste, Questionnaire survey, Act on waste
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ustawa o odpadach wprowadziła w życie obowiązek sporządzania planów gospodarki odpadami. Są one opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W województwie mazowieckim oko o 80% stanowią odpady wytworzone w sektorze gospodarczym, pozostałe 20% to odpady wytworzone w sektorze komunalnym. W artykule przedstawiono uwarunkowania prowadzenia gospodarki odpadami w woj. mazowieckim. (abstrakt oryginalny)

The act on waste brought into effect the duty of drafting plans for waste disposal. They are drawn up on the domestic, provincial, district and community level. In the Mazovian province about 80% of waste is produced in the economic sector, the remaining constitutes 20% waste produced in the council sector. In the article, conditionis for the control of waste disposal in the Mazovian province is described. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bryła H., Leksykon ekologii i ochrony środowiska, Oficyna Wydawnictwa TEMPUS, Gdańsk 2002.
  2. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
  3. Pyłka-Gutkowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2004.
  4. Wyrębek H., Instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskiem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 87 Seria: Administracja i Zarządzanie (14)2010, Siedlce 2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu