BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bubiak Bogumiła (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zarządzanie relacyjne sposobem na kryzys w szkołach nauki jazdy
Relational Management the Way to Combat Crisis in Driving Schools
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (18), 2011, nr 91, s. 209-217, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie, Ośrodki szkolenia, Szkolenie kierowców
Crisis situations, Crisis management, Training centers, Driver training
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ukierunkowanie procesu zarządzania na relacje z klientem, rozwiązywanie problemów, szeroko rozumiana obsługa klienta, monitoring sytuacji i kontrola, będąca źródłem nowych działań naprawczych lub powtarzających działania poprzednie, jest filarem, na którym można budować konkurencyjność organizacji w trudnych czasach. W artykule przedstawiono uwarunkowania zarządzania relacjami w warunkach kryzysu na przykładzie szkół nauki jazdy. (abstrakt oryginalny)

Directing the process of managing relations with the customer, solving a problem, for widely understood service of the customer, monitoring the situation and control being a source of new remedy action, or repeating previous action are a pillar, on which it is possible to build competitiveness of the organization in difficult times. In the article, relational management in conditions of the crisis in the example of driving schools is described. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drucker P., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Business, Warszawa 1999.
  2. http://biznes.interia.pl/news/dramat-nadchodzi-niz-demograficzny,1509280
  3. http://www.dobrepraktyki.silesia.org.pl/content/view/64/9/
  4. http://www.prawko.com.pl/aktualnosci/84-coraz-mniej-chtnych-taniej-kursypadaj- szkoy
  5. Klimek J. Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw - ich rola i znaczenie, wyd. Adam Marszałek, Toru& 2007.
  6. Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu