BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Barbara (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Walory turystyczne Krakowa na tle innych miast Polski
Touristic Qualities of Cracow as Against Other Towns in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 350, s. 41-58, tabl., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Turystyka, Turystyczne atrakcje, Gospodarka przestrzenna, Ruch turystyczny, Zabytki, Atrakcyjność turystyczna, Statystyka
Tourism, Tourist attraction, Spatial economy, Tourist movement, Monuments, Touristic attractiveness, Statistics
Note
rez., summ.
Country
Kraków, Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Lublin
Cracow, Warsaw, Lodz, Wroclaw, Poznan, Gdansk, Szczecin, Katowice
Abstract
W przedstawionych badaniach, za ośrodki dyspozycyjno-usługowe, przyjęto miasta liczące powyżej 300 tys. mieszkańców. Kryterium to spełniają następujące ośrodki miejskie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Lublin. (...) Celem prezentowanych badań jest pokazanie Krakowa na tle innych wymienionych powyżej miast, uznanych za duże ośrodki dyspozycyjno-usługowe. Praca stanowi próbę oceny ważniejszych walorów turystycznych oraz wybranych elementów zagospodarowania turystycznego Krakowa w porównaniu z innymi wielkimi ośrodkami w Polsce. Analizę przeprowadzono dla roku 1987 w dziesięciu wybranych miastach. Jako podstawową metodą badania przyjęto analizę porównawczą. (fragment tekstu)

Cracow has been presented as against other nine towns numbering more than 300.000 inhabitants. These towns have been admitted to be the centers of instructions and services, in accordance with the four-degree system of tourist traffic service centers included in the territorial programme of tourist industry development till 1995. The comparative analysis of attractiveness, the selected elements of tourist industry development and the problems of ecological hazard, with respect to the ten studied towns, has been related to 1987. In the light of that analysis Cracow is characterized by the most valuable touristic and sightseeing properties in Poland. With regard to the tourist traffic it is the second best after Warsaw, while in respect of the tourist industry development it is placed in a worse position. The comparison of the ten towns shows that Cracow is particularly ecologically endangered and it is necessary to take steps to save it for future generations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grabiński T., Nowakowska A., Ruch turystyczny i jego uwarunkowania w ujęciu przestrzennym, Instytut Turystyki w Warszawie - AE M Krakowie, Kraków.- Warszawa 1985, maszynopis.
  2. Kruczała J.., The Problems of Research over Tourist Sub-urban Zone of an Agglomeration (on the example of Cracow city agglomeration ) W materiałach sympozjum: Tourism and Precreation in the Surroun-dings of Big Towns, Łódź, 4- 11 września 1983.
  3. Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Funkcje turystyczne w zabytkowych ośrodkach miejskich, Materiały pomocnicze do miejscowego planowania przestrzennego, IWZZ Warszawa, 1986.
  4. Wawrzyniak S., Reforma społeczno-gospodarcza a przestrzenne programy rozwoju turystyki, Prace Naukowe, AE, Wrocław 1986, nr 364.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu