BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyskawa Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie : artykuł sprawozdawczy
Insurance and Risk Management in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 11-24, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Standardy, Ubezpieczenia rolnicze, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Risk management, Standards, Agriculture insurance, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prawidłowa identyfikacja zagrożeń w poszczególnych obszarach funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego jest pierwszym krokiem do budowania właściwych produktów i właściwych zachowań zakładów ubezpieczeń. Należy jednak podkreślić, że indywidualizacja w postrzeganiu zagrożeń oraz podejmowane przez dane podmioty działania mają na celu przede wszystkim zapobieganie tym zagrożeniom i finansowanie ich skutków. Niniejsze opracowanie jest próbą uchwycenia tej indywidualizacji w różnych obszarach życia gospodarczego czy szerzej - społecznego. Analiza dotyczy takich obszarów, jak: paralotniarstwo, zarządzanie szpitalami, małe i średni przedsiębiorstwa, sprzedaż w ramach kredytu kupieckiego, funkcjonowania samorządów terytorialnych czy gospodarstwa rolne. (abstrakt oryginalny)

Proper identification of hazards in various areas of social and economic life is the first step to building the right products and the conduct of insurance companies. It should be emphasized that individualization of risk construction and the activities carried out by the entities are intended to prevent the threats and to finance their results. This study is an attempt to analyze this individualization in different areas of business. The analysis covers such areas as: paragliding, management of hospitals, small and medium enterprises, a completed sale within the trade credit, operations of local governments or farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cooper, D.F., 2007, Tutorial Notes: The Australian and New Zealand Standard on Risk Management, AS/NZS 4360:2004, Broadleaf Capital International, Pymble.
 2. Eeckhoudt, L., Gollier, Ch., 2000, The Effects of Changes in Risk on Risk Taking: a Survey, w: Dionne, G. (ed.), Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London.
 3. ERM, 2003, Overview of Enterprise Risk Management, Casualty Actuarial Society, Enterprise Risk Management Committee.
 4. Handschke, J., Łyskawa, K., 2010, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem rolniczego gospodarstwa domowego, w: Szumlicz, T. (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 5. International Organization for Standardization, 2008, Risk management - Principles and guidelines on implementation. Draft International Standard ISO/DIS 31000, Geneva.
 6. Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K., 2010, Realizacja umów ubezpieczenia dla podmiotów sektora finansów publicznych, w: Jajuga, K., Ronka-Chmielowiec, W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Kasiewicz, S. (red.), 2010, Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce - kierunki i narzędzia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 8. Lisowski, J., 2010a, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa handlowego, w: Gąsiorkiewicz, L., Monkiewicz, J. (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, t. 2: Zastosowania, Poltext, Warszawa.
 9. Lisowski, J., 2010b, Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Liwacz, A., 2004, Captive jako metoda finansowania ekonomicznych skutków ryzyka oraz perspektywy jej rozwoju, Fundacja Warty, Warszawa.
 11. Michalak, J., 2004, Refleksje nad pojęciem ryzyka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1.
 12. Michalak, J., 2009, Ryzyko społeczne ochrona ubezpieczeniowa - kilka propozycji nieortodoksyjnych, w: Handschke, J. (red.), Studia ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Okuniewski, M., 2007, Jaką metodą wybierzemy... metodę zarządzania ryzykiem? Risk Focus, nr 4.
 14. PIKW i PIB, 2007, Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa, Wema, Warszawa.
 15. Ronka-Chmielowiec, W., 2003, Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Szkutnik, W., 2010, Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 17. Waściński, T., Krasiński, P., 2010, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - elementy systematyki i identyfikacji, w: Gąsiorkiewicz, L., Monkiewicz, J. (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, C.H. Beck, Warszawa.
 18. Williams, A., Smith, M., Young, P., 2002, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa.
 19. Zielewski, P., 2009, Biznes nie chroni się przed nadużyciami, Forbes, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu