BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Holly Romuald (Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Szkoła Główna Handlowa), Chmielewska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem sportów ekstremalnych (na przykładzie paralotniarstwa)
Theoretical and Practical Aspects of Extreme Sports Risk Management on the Basis of Paragliding
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 35-49, bibliogr. 47 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Sport, Ryzyko
Risk management, Sport, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zakres i skala społecznych oraz gospodarczych (bezpośrednich i pośrednich) skutków uprawiania sportów nadają szczególną, coraz większą rangę problematyce zarządzania ryzykiem związanym z uprawianiem sportów, szczególnie ekstremalnych. Dzięki rozpoznaniu przyczyn i mechanizmu ryzyka związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych będą mogły - w przekonaniu autorów artykułu - powstawać programy efektywnego przeciwdziałania niepożądanym w tej dziedzinie zdarzeniom oraz neutralizowania ich skutków (głównie poprzez ubezpieczenie). Proponowane podejście badawcze koncentruje się na identyfikowaniu zdarzeń układających się w łańcuchy przyczynowo--skutkowe, w których wyniku powstaje stan niepożądany - urzeczywistnia się ryzyko. Celem opisywanego przedsięwzięcia badawczego jest określenie możliwości stymulowania tego procesu poprzez oddziaływanie na główne ogniwa owego łańcucha i - na tej podstawie - opracowanie algorytmów efektywnego zarządzania ryzykiem uprawiania sportów ekstremalnych. Swój zamysł autorzy artykułu prezentują na przykładzie typowego, obecnie szczególnie intensywnie rozwijającego się sportu ekstremalnego - paralotniarstwa. (abstrakt oryginalny)

The scope and scale of social and economic (direct and indirect) consequences caused by sports causes questions concerning sport-risk management to become the highest ranking issues. The authors of the article presume that the recognition of the causes and mechanism of sport-risk realization will create the basis for neutralization of their results (mainly thanks to insurance). The following research attempts to focus on identification of occurrences that create cause-and-effect chains leading to losses. The aim of the research is to define the possibility of stimulating the key links of this chain and - on the basis of that - creating algorithms of effective extreme sport-risks management. The research is designed to present the case of a typical extreme sport currently rising in popularity - paragliding. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewska, H., 2007, Ryzyko - Nieodłączny element sportów ekstremalnych, w: Dziubiński, Z. (red.), Drogi i bezdroża sportu i turystyki, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 2. Andrzejewska, H., 2007, Sporty ekstremalne - szansę na nową formę turystyki "nadaktywnej"?, w: Kazimierczak, M. (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
 3. Bołdak, A., Szeligiewicz, W., 2007, Możliwości uprawiania paralotniarstwa jako formy turystyki, w: Gajewski, A.K. (red.), Turystyka i rekreacja, t. 3, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.
 4. Chmielewska, A., 2008, Czynniki ryzyka w uprawianiu turystyki paralotniowej, w: Stasiak, A. (red.), Turystyka i hotelarstwo, nr 14, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź.
 5. Chmielewska, A., 2010, Czynniki psychiczne jako drivery ryzyka w uprawianiu paralotniarstwa, w: Muszkieta, R., Żukow, W., Napierała, M., Saks, E. (red.), Stan i rozwój regionalnego sportu i rekreacji, Unia Akademicka Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 6. Chmielewska, A., 2009, Zjawiska pogodowe jako obiektywne czynniki ryzyka w uprawianiu paralotniarstwa, w: Ćwiklak, J. (red.), Bezpieczeństwo lotów w aspekcie ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin.
 7. Coxo, G. (red.), 2004, Leksykon sportu: dyscypliny, reguły gry, słownictwo, Świat Książki, Warszawa.
 8. Dąbrowska, B., 2008, Paralotniarstwo - sport dla wszystkich, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 8.
 9. Dąbrowski, A., 2003, Rekreacyjne sporty ekstremalne - w świetle badań, w: Siwiński, W., Tauber, R.D., Muchy-Szajek, E. (red.), Czas wolny. Rekreacja. Turystyka. Hotelarstwo. Żywienie, WSHiG w Poznaniu, Poznań.
 10. DHV [online], http://www.dhv.de/ [dostęp: 7.02.2010].
 11. Duncan, J.D., 2004, Sport in American Culture. From Ali to X-Games, ABC Clio, Santa Barbara-Denver-Oxford.
 12. Drzewiecki, D., 2010, Burze na wybrzeżu w okresie chłodnym jako zjawisko niebezpieczne dla turystyki powietrznej [online], http://www.meteo.wop.pl/edukacja/burze.html [dostęp: 7.02.2010].
 13. Gałczyńska, M., 2005, Skrzydlate limuzyny szefów, Forbes, nr 4.
 14. Genereaux, B., Allen, P.C., 2002, Beyond the Comfort Zone: Confessions of on Extreme Sports Junkie, Class Five Press, Hanover.
 15. Gębarowski, M., 2009, Drivery szkód osobowych na przykładzie wybranych krajów UE, praca podyplomowa napisana pod kierunkiem R. Holly w Szkole Głównej Handlowej, Warszawa.
 16. Goldsmith, B., 2004, Ikarystyka: Spirala śmierci, w: Włodarski, Z. (red.), Cross Country Polska: międzynarodowy magazyn lotniowo-paralotniowy, tłum. J. Jaxa-Rożen, nr 11, s. 22-23.
 17. Gotkiewicz, Z., Latanie w chmurach [online], http://www.psp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=316&Itemid=43&lang=polish [dostęp: 7.02.2010].
 18. Gruchała, P., Akrobacja paralotniowa [online], http://lotniczapolska.pl/Akrobacja-paralotniowa,4720 [dostęp: 7.02.2010].
 19. Holly, R., 2002, Strategia zarządzania ryzykiem - podstawy wobec ryzyka, Zeszyty Naukowe, nr 11, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa; ponadto: http://www.kiu.pl/kiu/usernles/file/Strat_zarz_ryz.doc [dostęp: 24.010.2010].
 20. Holly, R., 2003, Ubezpieczenie w strategii bezpieczeństwa i zarządzania ryzykami banku, w: Polityka bezpieczeństwa banku - zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Związku Banków Polskich, Warszawa.
 21. Holly, R., 2003, Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykami banku komercyjnego, Zeszyty Naukowe, nr 5, Warszawa.
 22. Holly, R., 2008, Poszukiwanie wyznaczników cen ubezpieczeń komunikacyjnych, w: Ortyński, K. (red.), Cena ubezpieczenia komunikacyjnego. Czynniki, trendy, strategie, Wydawnictwo Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa.
 23. Helikopter [online], http://www.samibora.com/paralotnie/Helikopter.html [dostęp: 11.02. 2010].
 24. Informacja o stanie bezpieczeństwa lotów i skoków spadochronowych w lotnictwie cywilnym RP w 2006 r. [online], http://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/konferencje/2007/infob1230507.pdf [dostęp: 7.02.2010].
 25. Kaganek, K., 1999, Aktywne formy turystyki powietrznej, w: Łobożewski, T., Kogut, R. (red.), Turystyka aktywna - Turystyka kwalifikowana, Warszawa.
 26. Kalina, R.M., Chodała, A., Tomczak, A., 2003, O sportach ekstremalnych z perspektywy kryteriów współczesnego treningu militarnego i antyterrorystycznego oraz efektywnego funkcjonowania służb ratowniczych, w: Rakowski, A. (red.), Sporty ekstremalne w przygotowaniu żołnierzy i formacji antyterrorystycznych, PTNKFSKFwW, Warszawa.
 27. Kamiński, J., 2002, Hardcore akrobacje paralotniowe, Połomski, Ł. (red.), LOOP: Magazyn Paralotniowy, nr 2.
 28. Lipoński, W., 2008, Encyklopedia sportów świata - ponad 3000 historycznych, regionalnych, narodowych i międzynarodowych dziedzin sportu, Wydawnictwo Atena, Poznań.
 29. Makarowski, R., 2008, Granice ryzyka: paradygmat psychologiczny, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 30. Muszkieta, R., Gembiak, M., 2004, Uwarunkowania i motywy uprawiania sportów ekstremalnych, w: Dziubinski, Z. (red.), Edukacja poprzez sport, Wydawnictwo Salezjańskiej Organizacji Sportowej, Warszawa.
 31. Pawłucki, A., 2004, Turysta ekstremalny. Między indoktrynowanym ryzykiem a bezpiecznym sensem, w: Dziubiński, Z. (red.), Edukacja poprzez sport, Wydawnictwo Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, Warszawa.
 32. Prończuk, A., 2008, Ubezpieczenie jako forma zarządzania ryzykiem w sporcie kwalifikowanym, praca podyplomowa napisana pod kierunkiem R. Holly w Szkole Głównej Handlowej, Warszawa.
 33. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych, Dz.U. z 2007 r. nr 89 poz. 592.
 34. Sahaj, T., Homo transgressivus, czyli o sportach ekstremalnych [online], http://www.cos.pl/sw/1112_05/65.pdf [dostęp: 7.02. 2010].
 35. Sahaj, T., 2010, Wpływ techniki na rozwój sportu [online], http://www.cos.pl/sw/56_05/16.pdf [dostęp: 11.04.2010].
 36. Slezak K., (tłum.) Z. Stankiewicz, Spirala [online], http://glajty.w.interia.pl/spirala.htm [dostęp: 24.01.2010].
 37. Spin (negatywka) [online], http://www.samibora.com/paralotnie/Spin_%28negatywka%29.html.html [dostęp: 11.02.2010].
 38. Suchanowski, A., 2001, Paralotnie. Sztuka żeglowania w przestrzeni, Wydawnictwo PIR, Warszawa.
 39. Suchanowski, A., 1995, Paralotnie. Uniesienie i odlot, Wydawnictwo PIR, Dąbrowa Górnicza.
 40. Tomlinson, J., 1997, Encyklopedia ekstremalnych sportów: sporty, które mrożą krew w żyłach - ilustrowany przewodnik, tłum. K. Czechowski, B. Stawski, Wydawnictwo Oficyny Panda, Warszawa.
 41. Weiss, K., 2003, Estreme sports and the search for experience in nature, w: Hatmann-Tews, J., Rudolfs, B., Leutkens, S.A. (eds.), Sport and Social Order, Proceeding, Koln.
 42. Wingover [online], http://www.samibora.com/paralotnie/Wingover.html [dostęp: 11.02. 2010].
 43. Wiśniewska, A., 2002, Paralotniarstwo, w: Dedo, E., Żywczak, K. (red.), Polska dla aktywnych. Poradnik i przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała.
 44. Wójcicki, W., 2002, Co każdy paralotniarz o chmurach wiedzieć powinien, a wstydzi się zapytać, w: Połomski, Ł. (red.), LOOP: Magazyn Paralotniowy, nr 3.
 45. Wrześniewska-Wal, I., 2003, Wypadki i incydenty lotnicze, Kizer, K.E. (red.), Wiadomości Turystyczne, nr 48.
 46. Wstępna informacja o stanie bezpieczeństwa lotów polskiego lotnictwa cywilnego w 2007 r. [online], http://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/stan_bezpieczenstwa/2007/infb1260208.pdf [dostęp: 15.11.2010].
 47. Wykaz certyfikowanych ośrodków szkolenia lotniczego [online], http://www.ulc.gov.pl/_download/osrodki_szkolenia/Wykaz_certyfikowanych_Osrodkow_Szkolenia_Lotniczego.pdf [dostęp: 13.07.2010].
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu