BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Główka Gabriel (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Obligacje jako instrument finansowania projektów inwestycyjnych polskich samorządów
Bonds as an Instrument of Financing the Investment Projects of Local Governments in Poland
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 83-90, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Inwestycje gminne, Obligacje
Local government, District investments, Bonds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest zbadanie i ocena roli obligacji komunalnych w finansowaniu inwestycji podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z przeprowadzonej w niniejszym opracowaniu analizy wynika, że samorządy terytorialne dostrzegły szansę, jaką daje możliwość pozyskania kapitału drogą emisji obligacji. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania ustawy regulującej emisję obligacji komunalnych wartość dokonywanych w kolejnych latach emisji rosła w szybkim tempie i w 2009 r. była ona kilkunastokrotnie wyższa niż w 1996 r. Jest to szczególnie ważne w warunkach konieczności pozyskania przez samorządy środków na współfinansowanie inwestycji realizowanych przy wsparciu ze środków unijnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse and evaluate the role of municipal bonds in financing the local government's investments. The investigation shows that local governments entities perceived advantages of gaining investment capital in the way of issues of municipal bonds. During 1996-2009 the value of yearly issues was raising gradually with quite high dynamic. It is especially important in the context of chance of realisation of many municipal investments under different EU support schemes. In such cases the financial means are necessary for co-financing of municipal investments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bień W., 1996. Rynek papierów wartościowych wartościowych. Difin. Warszawa.
  2. Dębski W., 2007. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Dusza M, 2008. Rynek kapitałowy, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźnak (red.) System finansowy w Polsce, tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Górski M., 2007. Rynkowy system finansowy. PWE. Warszawa.
  5. Kałkowski L., 1996. Materiały z II Forum Iwestycji Kapitałowych. Twoje Pieniądze. Warszawa, 10-12.10.1996 r.
  6. Rozwój rynku finansowego 2002-2003, 2004, 2005, 2006, 2007, Narodowy Bank Polski 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
  7. Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie roku. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, www.fitchpolska.com.pl
  8. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29.07.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz.1539).
  9. www.gpwcatalyst.pl
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu