BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamróz-Ligęza Alina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Title
Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników
Social and Professional Adaptation Processes of Workers in Micro-Businesses
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 19-32, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Adaptacja społeczno-zawodowa, Rekrutacja pracowników, Mikroprzedsiębiorstwo, Badania ankietowe
Socially-professional adaptation, Employee recruitment, Micro-enterprise, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Niniejsza praca ma na celu syntetyczne przedstawienie procesu adaptacji społeczno-zawodowej pracowników. Adaptację społeczno-zawodową traktuję jako finalne stadium przeprowadzonych w przedsiębiorstwie procesów rekrutacji i selekcji, skupiając się głównie na samej istocie tych procesów, ich funkcjach oraz instrumentach, za pomocą których są one realizowane, tak ogólnie, jak i w przypadku mikroprzedsiębiorstw z obszaru woj. małopolskiego. (abstrakt oryginalny)

This paper is a synthetic presentation of the social and professional adaptation of workers. It looks at social and professional adaptation as the final stage of the company processes of recruitment and selection. It concentrates on the essence of the processes, their function, and instruments facilitating their performance in both general terms and in the case of micro-businesses in the Voivodeship of Lesser Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - kreator - inspirator, Wydawnictwo AKADE, Katowice.
 2. Armstrong M. (1997), Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 3. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 4. Beardwell I., Holden L., Claydon T. (2004), Human Resource Management: A Contemporary Approach, London Prentice Hall.
 5. Drucker P. (1980), Management, Pan Books, London.
 6. Edwards T., Rees Ch. (2006), International Human Resource Management. Globalization, National Systems and Multinational Companies, Pearson Education Limited, England.
 7. Griffin R.W. (1999), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Jurkowski R. (2002), Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie, Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Warszawa.
 9. Kostera M. (2006), Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Koźmiński A., Piotrowski W., red. (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Król H., Ludwiczyński A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Makowski K., red. (2002), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 13. Marciniak J. (1999), Pozyskiwanie pracowników: rekrutacja, adaptacja, rozwój, Infor, Warszawa.
 14. Penc J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 15. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie - procesy - metody, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 16. Pomianek T., red. (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 17. Sajkiewicz A., red. (2000), Zasoby ludzkie w firmie, Organizacja - kierowanie - ekonomika, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 18. Schwan K., Seidel K.G. (1995), Marketing kadrowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 19. Stoner J., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PWN, Warszawa.
 20. Strużyna J. (2005), Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 21. Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 22. Sułkowski Ł. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 23. Szałkowski A. (2006), Zarządzanie personelem. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 24. Szałkowski A., red. (2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 25. Woodruffe Ch. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju, Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 26. Zając C. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 27. Zbiegień-Maciąg L. (1996), Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wydawnictwo Business Press, Warszawa.
 28. Ziębicki B., Wykorzystanie komunikacji wewnętrznej do adaptacji nowo przyjętych pracowników (prezentacja wyników badań w firmach Polski Południowej), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [http://studenci.pl/zarzadzanie/zasludzkie/sem29.html].
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu