BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kondycja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich Warmii i Mazur
Economic Condition of Small and Medium Enterprises from Rural Areas of Warmia and Mazury
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 163-172, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie, Kondycja finansowa
Small business, Entrepreneurship, Rural areas, Financial condition
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono kondycję ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Podjęte zostały zagadnienia dotyczące średnich wyników ekonomicznych i finansowych osiąganych przez analizowane podmioty gospodarcze oraz określona została rentowność brutto badanych firm. Określono także statystyczną zależność pomiędzy sekcją gospodarki a zyskami osiąganymi przez badane przedsiębiorstwa. Wykorzystano badania własne obejmujące lata 2005-2007. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kondycja ekonomiczna badanych małych i średnich przedsiębiorstw w dużej mierze uzależniona jest od rodzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz ich możliwości rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the economic condition of small and medium-sized enterprises in rural areas of Warmia and Mazury, especially regarding their average economic and financial results, as well as the gross profitability of the surveyed firms. Author also identified the statistical relationship between the section of the economy and profits of the surveyed companies. Author used his own studies, covering the period 2005-2007. The analysis shows that the economic condition of small and medium-sized enterprises largely depends on the type of economic activities they carry out and the development opportunities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brodziński Z., Marks R., 1999. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów problemowych oraz małych i średnich miast dotkniętych bezrobociem strukturalnym, [w:] Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie, Olsztyn.
  2. Kawa M., 2004. Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
  3. Kłodziński M., 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
  4. Makarski S., 1999. Teoria i praktyka przedsiębiorczości w agrobiznesie, [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
  5. Schumpeter J., 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Sikorska-Wolak I., 2008. Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkańców wsi. [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  7. Woś A., 1996. Mikroekonomia. Key Text, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu