BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechna Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Renigier-Biłozor Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wyzwania marketingu terytorialnego a kreowanie tożsamości miast w Polsce
Place Marketing Challenges and the Creation of City Identity in Poland
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 173-190, tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Marketing terytorialny, Tożsamość miasta
Social Responsibility, Territorial marketing, Identity of the city
Note
streszcz., summ.
Country
Olsztyn
Olsztyn
Abstract
Artykuł poświęcony jest przedstawieniu zakresu działań związanych z marketingiem terytorialnym w polskich miastach na przykładzie Olsztyna. Zaprezentowano rozwiązania i możliwości działań w kontekście tworzenia tożsamości miast i kreowania nowych "mentalnie" regionów. Podstawowym założeniem opracowywania projektu marketingu terytorialnego na danym obszarze jest stworzenie poczucia wspólnoty, trwałego związku z daną przestrzenią, a co za tym idzie społecznej, zespołowej odpowiedzialności, która jest najważniejszym czynnikiem w kreowaniu atrakcyjnych miast i obszarów. Na podstawie analizy obecnej sytuacji stanu i zaawansowania działań związanych z marketingiem terytorialnym w Olsztynie została przedstawiona propozycja koncepcji produktów jako elementów mogących wpłynąć na zwiększenie więzi odbiorców z danym regionem oraz na budowanie jego tożsamości. Opracowanie ma na celu przedstawienie, jak wielki niewykorzystany potencjał tkwi w mieście i co można zrobić, aby mieszkańcom żyło się lepiej, a turyści chętniej przyjeżdżali. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the scope of place marketing activities undertaken in Polish cities, referring to the example of the city of Olsztyn. It discusses the solutions and tasks related to the creation of city identity and new mental maps of cities and regions. The main goal of a place marketing project implemented in a given area is to develop a sense of community and belonging to a region, as well as social, shared responsibility which is the key factor determining the attractiveness of cities and regions. Following an analysis of the current state and the stage of realization of place marketing activities in the city of Olsztyn, a concept was proposed to use certain local products in order to establish and strengthen bonds with the place of residence and to build an internal identity. Another objective of the study was to stress that large parts of the city potential remain unused, and to identify the actions that should be taken to improve living conditions for the local residents and to attract more tourists. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. (red.), 2003. Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju, [w:] Strategie rozwoju lokalnego. Tom 2 - Aspekty instrumentalne, Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. Adamowicz M., 2009.Wykorzystanie marketingu w zarządzaniu gminą. Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, zeszyt 2.
 3. Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. Założenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróży turystycznych na lata 2009-2015, 2008. Ekspertyza wykonana dla Polskiej Organizacji Turystycznej (szef zespołu: Mirosław A. Boruc). Wyd. Instytut Marki Polskiej. Warszawa.
 4. Bernaciak A., 2004. Analiza pozycji konkurencyjnej gminy - spektrum przestrzeni. "Świat marketingu" http://www.swiatmarketingu.pl/ z dnia 18.03.2010.
 5. Deluga W., 2003. Rola administracji państwowej i samorządów w kreowaniu wizerunku miast, [w:] Strategie rozwoju lokalnego T. 2 - Aspekty instrumentalne, (red. nauk. M. Adamowicz). Wydaw. SGGW, Warszawa.
 6. Domański T. (red.), 1997. Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Centrum Badań Studiów Francuskich - Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 7. Dziemianowicz W., 1997. Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 21 (54).
 8. Florek M., 2005. Efekt kraju pochodzenia. Uwarunkowania i możliwości zastosowania, [w:] Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu III. (red. M. Skurczyński). Wyd. Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju UG, Sopot.
 9. Huber K., 1994. Image, czyli jak być gwiazdą na rynku. Business Press, Warszawa.
 10. Karwowski J., 1993. Zarządzanie marketingowe. Wyd. Zachodniopomorska Szkoła Businessu, Szczecin.
 11. Kotler Ph., 1994. Marketing. Analiza, planowanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa.
 12. Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S., 1999. Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego. Seria "Biblioteka Menedżera". Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków.
 13. Lizińska W., Nazarczuk J., 2008. Działania władz lokalnych gmin województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie przyciągania inwestorów zewnętrznych. Roczniki Naukowe SERiA, tom X, zeszyt 2.
 14. Laguna T, Laguna M., 2003. Marketing lokalny a marketing nieruchomości, [w:] Strategie rozwoju lokalnego T. 2 - Aspekty instrumentalne, (red. nauk. M. Adamowicz). Wyd. SGGW, Warszawa.
 15. Markowski T., 2002. Marketing terytorialny. Wyd. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa.
 16. Matysik-Pejas R, Wojewodzie T., 2009. Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (3).
 17. Olszewska J., 2000. Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy. Marketing i Rynek , nr 11.
 18. Olsztyn-Rekreacja oraz Olsztyn trzy dni w Olsztynie, 2009. Broszury reklamowe 2009. Pracownia Wydawnicza ElSet.
 19. Pizło W., 2003. Wybrane narzędzia marketingu regionalnego - aspekty teoretyczne. [W:] Strategie rozwoju lokalnego T - 2, Aspekty instrumentalne, (red. nauk. M. Adamowicz). Wyd. SGGW, Warszawa.
 20. Rumpel P., Siwek T., 2006. Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny nr 78, 2, 191-205.
 21. Sokołowicz M., 2010. Wizerunek jednostki terytorialne. Definicja - funkcje - instrumenty, http:// www.sokol_zarzadca.republika.pl/WIZERUNEK.pdfz dnia 18.03.2010
 22. Strategia rozwoju Olsztyna 2006-2020. Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/860/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 września 2006 r.
 23. Szromnik A., 1997. Marketing terytorialny geneza, rynki i podmioty oddziaływania, [w:] Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, (red. nauk. T. Domański). Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 24. Szromnik A., 2003. Marketing terytorialny w strategiach rozwoju lokalnego, [w:] Strategie rozwoju lokalnego T. 2 - Aspekty instrumentalne, (red. nauk. M. Adamowicz). Wyd. SGGW, Warszawa.
 25. Szromnik A., 2008. Marketing terytorialny. Miasto i region rynku. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
 26. Szulce H., Florek M. (red.), 2005. Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 27. http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/lc/Pawlowska-Rybicki.pdf
 28. http://uppo. olsztyn. ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=48532
 29. http://www.olsztyn.eu/pl,miasta-blizniacze,halmstad.html
 30. http://www.samorzad.olsztyn.eu/filead-min/strona_glowna/olsztyn_ogrod_europy.pdf
 31. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2738_PLK_HTML.htm
 32. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_folder_olsztyn_elblag_2007.pdf
 33. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_olsztyn_pol_2008.pdf
 34. http://www.stat.gov.pl/olsz/index.htm
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu