BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Dariusz (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wielofunkcyjność gospodarstw rolników-przedsiębiorców
The Multifunctionality of Farms Run by Farmers-Entrepreneurs
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 229-240, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rodzaje działalności gospodarczej, Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorczość
Types of economic activity, Arable farm, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano oceny aktywności rolników-przedsiębiorców w zakresie podejmowania dodatkowych form działalności będących przejawem wielofunkcyjności gospodarstw rolnych. Badania wykazały, że ponad połowa rolników-przedsiębiorców oprócz działalności pozarolniczej prowadzi jeszcze inne formy działalności wielofunkcyjnej, przy czym najczęściej są to: sprzedaż bezpośrednia produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym oraz realizacja programów rolno-środowiskowych. Aktywność rolników-przedsiębiorców w tym zakresie w dużej mierze zależy od takich cech, jak: wiek i wykształcenie rolnika, powierzchnia i wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego, rodzaj prowadzonej działalności pozarolniczej i jej znaczenie dla utrzymania rodziny oraz intensywność relacji (współpracy) rolników z instytucjami lokalnymi. (abstrakt oryginalny)

The paper makes assessment of farmers-entrepreneur's efforts to undertake new ventures as a part of implementation of the multifunctional model of agriculture. The research has proved that apart from nonagricultural activities more than half of the farmers-entrepreneur's have already undertaken other forms of multifunctional activities. Among the most popular are a direct sale of in-farm made products and participation in agricultural programmes in favour of environmental protection. The level of farmers-entrepreneur's involvement in this range depends on their age and education, the area and economic size of farm, the kind of already run nonagricultural activity and its importance for family's income as well as the intensity of theirs relations (cooperation) with local institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., 2000. Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, Tom II, Zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Zamość, 69-81.
 2. Adamowicz M., 2004. Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce rolnej, Wieś i Rolnictwo, nr 4 (125), 9-30.
 3. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., 2008. Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 4. Czudec A., 2009. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 5. Huylenbroeck G. Van, Durand G., 2005. Multifunctionality and rural development: a general framework, [w:] Multifunctional Agriculture - A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, 19-36.
 6. Maurel M.-C, 2005. Jaką rolę ma odgrywać rolnictwo w społeczeństwie europejskim?, Wieś i Rolnictwo, nr 1 (126), 23-36.
 7. Michna W., 2005. Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym. Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", nr 9, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 10.
 8. Niemczyk J., Niemczyk J., 2001. Europejski model rolnictwa a tendencje globalizacyjne w sektorze rolno-żywnościowym. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (112), 33-48.
 9. Oostindie H., Renting H., 2005. Multifunctionality of activities, plurality of identities and new institutional arrangements. Wageningen University, 1-18.
 10. Ostromęcki A., Zając D., 2009. Ekonomiczne i społeczne bariery rozwoju rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce, [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu, pod red. A Czudeca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 51-66.
 11. Rizov M., 2006. Rural Development Perspectives in Enlarging Europe: The Implications of CAP Reforms and Agricultural Transition in Accession Countries, European Planning Studies, vol. 14, nr 2, 219-238.
 12. Rowiński J., 2006. Miejsce rolnictwa polskiego w rolnictwie europejskim, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (306), 105-128.
 13. Wilkin J., 2008. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, pod red. M. Kłodzińskiego, IRWiR PAN, Warszawa, 9-20.
 14. Woś A., 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu