BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawisza Sławomir (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Dończyk Małgorzata
Title
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy Gostycyn
Determinants of Entrepreneurship Development on the Example of Gostycyn Commune
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 251-260, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Gmina
Rural areas, Entrepreneurship, Entrepreneurship development, District
Note
streszcz., summ.
Country
Gmina Gostycyn
Gostycyn Commune
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu 2009 roku wśród losowo wybranych 113 przedsiębiorców. Analizie poddano także dokumenty z urzędu gminy i źródła internetowe dotyczące tej problematyki. Celem było zbadanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie typowej gminy wiejskiej, jaką jest gmina Gostycyn w województwie kujawsko-pomorskim. Badani przedsiębiorcy ocenili, że ich działalność ma raczej niewielki wpływ na: tworzenie miejsc pracy w gminie, kreowanie i pobudzanie lokalnego popytu na dobra i usługi, gospodarkę gminy czy rozbudowę infrastruktury lokalnej. Konkurencja na lokalnym rynku była średnia. Ponad połowa respondentów wykazała współpracę z innymi firmami. Do uciążliwości prowadzenia działalności gospodarczej zaliczono: biurokrację, podatki i opłaty, konkurencję, utrzymanie płynności finansowej oraz niski popyt klientów. Barierami w rozwoju przedsiębiorczości natomiast były: kłopoty z uzyskaniem kredytu, wysokie podatki oraz wysokie koszty zaopatrzenia i rozproszenie klientów. Wśród szans dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie badanej gminy respondenci najczęściej wymieniali położenie wzdłuż trasy wojewódzkiej. Znaczna część badanych przedsiębiorców dostrzegała poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Gostycyn po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Po wstąpieniu do UE w 2004 roku odsetek respondentów korzystających ze wsparcia finansowego w ramach programów zwiększył się znacznie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of surveys, carried out in September 2009, among randomly selected, 113 entrepreneurs. Documents provided by the commune office and the Internet sources concerning this subject, were analyzed as well. The purpose of this work was to examine the conditions for development of entrepreneurship on the territory of a typical rural commune such as Gostycyn in the Kujawsko-pomorskie Province. The respondents were of the opinion that the influence of their activities on creation of new jobs, boosting local economy and the demand for products and services as well as infrastructure development, was rather insignificant. Competition on the local market was rated as average. More than half of the respondents confirmed cooperation with other companies. They also indicated difficulties in running a business, including: bureaucracy, taxes and bills, competition, maintenance of financial availability and poor customer's demand. Barriers disrupting development of entrepreneurship which were most frequently mentioned included: difficulties in obtaining low interest credits, high taxes, high delivery costs and dispersion of customers. Location near the commune main road was indicated by most interviewers as providing a good chance for development of entrepreneurship. A considerable group of the surveyed entrepreneurs noticed improvement in conditions for running a business in the area of Gostycyn commune after Poland's accession to the structures of the European Union, in 2004. Since then, the number of respondents taking advantage of the support provided by the Union, has increased significantly. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baumol W. J., 1990. Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive. Journal of Political Economy, vol. 98, nr 5, 893-921.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 3. Duczkowska-Piasecka M., 1998a. Przedsiębiorczość na wsi. [w:] Woś A. (red.). Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna Warszawa, 634-639.
 4. Glinka B., 2008. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. PWE, Warszawa.
 5. Internet 1- http://bip.gostycyn.pl/upload/27/250.doc (2.01.2010).
 6. Jaremczuk K., (red.), 2004. Uwarunkowania przedsiębiorczości. PWSZ, Tarnobrzeg.
 7. Kosanowski J., (red.), 2004. Moja droga do sukcesu: przedsiębiorczość na terenach wiejskich. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, Kielce.
 8. Kowalik T., 2000. Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 9. Liebenstein H., 1968. Entrepreneurship and Development. The American Economic Review, vol. 58, nr 2, 72-83.
 10. Rak A., 2006. Przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 11. Rogoda B., 2005. Przedsiębiorczość i innowacje. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 12. Strużycki M, (red.), 2004. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu