BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Title
Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie - analiza przypadku
Building Employee Engagement in the Enterprise : a Case Study
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 68-88, rys., bibliogr. 49 poz.
Keyword
Studium przypadku, Lojalność pracowników, Postawy pracowników, Przegląd literatury
Case study, Employee loyalty, Employee conducts, Literature review
Note
streszcz., summ.
Company
ArcelorMittal Poland SA
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące budowania zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie. W części teoretycznej pracy dokonano przeglądu ujęć definicyjnych pojęcia "zaangażowanie pracownicze" oraz scharakteryzowano podstawowe czynniki determinujące funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez zaangażowanie. Treści zamieszczone w tej części pracy są wynikiem przeglądu literatury zagranicznej i krajowej. W praktycznej części pracy przedstawiono budowanie zaangażowania pracowniczego w konkretnym przedsiębiorstwie, dokonując tym samym weryfikacji teorii na gruncie praktycznym. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo produkcyjne ArcelorMittal Poland SA., funkcjonujące na polskim rynku stali i wyrobów hutniczych. Budowanie poziomu zaangażowania pracowniczego w analizowanym przedsiębiorstwie realizowane jest na wiele działań. (abstrakt oryginalny)

This article presents issues concerning the building of employee engagement in the enterprise. The theoretical section is an overview of definitions of the concept of employee engagement. Moreover, it looks at basic factors determining the functioning of the enterprise through employee engagement. This content was harvested from domestic and foreign literature. The practical section of this paper presents the building of employee engagement in a real world enterprise, thus verifying theory in practice. ArcelorMittal Poland S.A. is the case chosen for study. The company operates on the Polish steel and metallurgical products market. Building employee engagement is undertaken by various means. This article presents actions that may serve as determinants in building employee engagement, applying the T. A. Kochan and L. Dyer typology. The referring of theoretical solutions to practice and the comparison of applied solutions to the theoretical determinants of building employee engagement allows conclusions in the area of the agreement of theory and practice. Moreover, this article presents the results of periodic measurements of company employee engagement level. However, it should be stressed that their detailed analysis was not the topic of this publication and may serve as a basis for further analyses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., Płoszajski P. (2008), Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 2. Antonic B., Hisrich R. (2003), Clarifying intrapreneurship concept, "Journal of Small Business and Enterprise Development", vol. 10, nr 1.
 3. Armstrong M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 4. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydanie IV, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 5. Ayers K.E. (2006), Engagement is not enough. You need passionate employees to achieve your dream, Advantage Media Group, Charleston.
 6. Becker B.E., Huselid M.A., Pickus P.S., Spratt M.F. (1997), HR as a source of shareholder value: research and recommendations, "Human Resource Management Journal", nr 36 (1), s. 39-47.
 7. Berry M.L., Morris M.L., The Impact of Employee Engagement Factors and Job Satisfaction on Turnover, [www.eric.ed.goy/], s. 2.
 8. Burns P. (2005), Corporate entrepreneurship. Building an entrepreneurial organization, Palgrave, New York.
 9. Coopey J., Hartley J. (1991), Reconsidering the case for organizational commitment, "Human Resource Management Journal", nr 3, s. 18-31.
 10. Coyle-Shapiro J., Vonway N. (2009), Exchange Relationships: Examining Psychological Contracts and Perceived Organizational Support, "Journal of Applied Psychology", nr 90.
 11. Croston D. (2008), Employee Engagement, "The People First" Approach to Building a Business, Moonstone Media, Sydney.
 12. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 13. Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa.
 14. Erickson T.J. (2005), Testimony Submitted Before the US. Senate Committee On Health, Education, "Labor and Pensions", 26 May (cyt. za: W.H. Macey, B. Schneider, The Meaning of Employee Engagement, "Industrial and Organizational Psychology", 2008, nr 1, s. 7).
 15. Gajdzik B. (2009a), Poziom zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie hutniczym, "Hutnik-Wiadomości Hutnicze", nr 10, s. 766-771.
 16. Gajdzik B. (2008), Proces doskonalenia kadr i jego składniki w zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym, "Hutnik-Wiadomości Hutnicze", nr 10, s. 621-624.
 17. Gajdzik B. (2009b), Proces innowacji produktowych w przedsiębiorstwie hutniczym, "Hutnik-Wiadomości Hutnicze", nr 3, s. 210-215.
 18. Gajdzik B. (2009c), Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 19. Gajdzik B. (2009d), The level of workers' engagement in the steelworks, [w:] S. Kuzmanowić (2009), Machine design, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, s. 299-302.
 20. Gajdzik B. (2010), Zarządzanie talentami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3 (722), s. 14-22.
 21. Griffin R. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 22. Guest D.E. (1991), Personnel management: the end of orthodoxy, "British Journal of Industrial Relations", nr 29 (2), s. 149-176.
 23. Horyń A., Oczkowicz E. (2011), Blisko połowa to zaangażowani pracownicy, "Jedynka", ArcelorMittal Poland SA, Dąbrowa Górnicza, czerwiec.
 24. Juchnowicz M. (2010a), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 58.
 25. Juchnowicz M. (2010b), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
 26. Peters T., Waterman R. (1982), In Search of Excellence, Harper and Row, New York.
 27. Kochan T.A., Dyer L. (1993), Managing transformational change: the role of human resource Professional, "International Journal of Human Resource Management", nr 4 (3), s. 569-590.
 28. McShane S.L. (2006), Organizational Behavior, McGraw-Hill, New York.
 29. Łużniak-Piecha M. (2009), Kontrakt psychologiczny i wsparcie organizacyjne jako kluczowe elementy budowania zaangażowania organizacyjnego, Przegląd koncepcji badawczych, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 12.
 30. Ouchi W.G. (1981), Theory Z, Addison-Wesley, Reading (Massachusetts).
 31. Pascale R., Athos A. (1981), The Art of Japanese Management, Simon and Schuster, New York.
 32. Pinchot E., Pinchot G. (1978), Intra-corporate entrepreneurship, Fall, s. 1, [www.intrapreneur.com] (29.10.2003).
 33. Pinchot G. (1985), Intrapreneurship, Harper & Row, New York, s. 32.
 34. Porter L.W., Steers R., Mowday R., Boulian P. (1974), Organizational commitment, job satisfaction and turnover amongst psychiatric technicians, "Journal and Applied Psychology", nr 59, s. 603-609.
 35. Purcell J. (1993), The challenge of human resource management for industrial relations research and practice, "International Journal of Human Resource Management", nr 4 (3), s. 511-527.
 36. Purcell J., Kinnie N., Hutchinson S., Rayton B., Swart J. (2003), Understanding the People and Performance Link: Unlocking the back box, CIPD, London.
 37. Raporty (2005, 2011), Polski przemysł stalowy, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice.
 38. Robinson D., Perryman S., Hayday S. (2004), The Drivers of Employee Engagement, IES Research Report, Brighton, Sussex.
 39. Rostek R. (2006), Sposób na przewagę konkurencyjną czyli metody i narzędzia budowania zaangażowania pracowników, "Personel i Zarządzanie", nr 9, s. 74-77, [za:] Employee Engagement: How to build a high-performance workforce, Melcrum Publishing.
 40. Rypina E. (2009), Diagnoza zaangażowania pracowników w świetle wyników badań, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", s. 12.
 41. Saks A.M. (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement, "Journal of Managerial Psychology", vol. 7, czerwiec, [w:] M. Juchnowicz (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa, s. 35.
 42. Salancik G.R. (1977), Commitment and the control of organizational behavior and belief, [w:] B.M. Staw, G.R. Salancik, (red.), New Directions in Organizational Behaviour, St. Clair Press, Chicago.
 43. Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A.B. (2002), The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic, "Journal of Happiness Studies", vol. 3, s. 71-92.
 44. Smythe J. (2009), CEO - dyrektor do spraw zaangażowania, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 45. Šmid W. (2000), Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 46. Walton R.E. (1985), From control to commitment in the workplace, "Harvard Business Review", nr 63.
 47. Wojtczuk-Turek A. (2009), Zaangażowanie jako istotny wymiar postawy pracownika wobec pracy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 10.
 48. Wójcik M. (2009), Zaangażowany poszukiwany, "Personel i Zarządzanie", nr 1.
 49. Vance R.I. (2006), Employee Engagement and Commitment, SHRM Fundation.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu