BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gableta Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland), Bodak Andrzej (Wrocław University of Economics, Poland), Kapłon Robert (Wrocław University of Technology)
Title
From a Leader's Perspective : an Approach to Making Employee Interests a Reality : (Empirical Research Results)
Podejście do realizacji interesów pracowniczych z perspektywy przywódcy : (wyniki badań empirycznych)
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 125-136, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przywództwo, Interes pracowniczy, Analiza czynnikowa, Badania ankietowe
Leadership, Employees' interests, Factor analysis, Questionnaire survey
Note
summ., streszcz.
Abstract
W opracowaniu odniesiono się do działań przywódcy związanych z podmiotowym podejściem do ludzi, przejawiających się poprzez dbałość o realizację ich interesów. Weryfikacja owej dbałości w polskiej rzeczywistości gospodarczej nastąpiła poprzez przeprowadzenie badań ankietowych w przedsiębiorstwach o zróżnicowanych warunkach funkcjonowania. Wyniki tych badań stały się podstawą sporządzenia tzw. map interesów, uwzględniających określone charakterystyki działalności przedsiębiorstw, takie jak sytuacja finansowa, pochodzenie kapitału, wielkość zatrudnienia, okres funkcjonowania na rynku itp. Wskazano na zasadność i możliwości wykorzystania tych map w procesie monitorowania interesów pracowniczych oraz na przesłanki ich stosowania przez przywódców. (abstrakt oryginalny)

This paper looks at the actions of a leader in a subject-oriented approach to people, expressed in the form of care in implementing their interests. Verification of such concern in Poland's economic reality was conducted by way of a questionnaire-based study on companies subject to varied operating conditions. Study results served as the basis for developing an "interest map" that takes into account such defined characteristics in company operations as its financial situation, capital origins, employment level, period of operations, etc. Both the purposefulness and possibility of using such maps in the process of monitoring employee interests has been demonstrated, as have the premises for their application by leaders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cardona P. and Garcia-Lombardia P., (2005), How to Develop Leadership Competencies, Pamplona: Eunsa.
  2. Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., and Anderson R.E., (2010), Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New York.
  3. Jolliffe I.T., (2010), Principal Component Analysis, Springer, New York.
  4. Juchnowicz M., (2010), "Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników" [Managing human capital and the level of employee involvement], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 3-4.
  5. Kotter J.P., (2001), "What Leaders Really Do", Harvard Business Review, December 2001.
  6. Koźmiński A.K., (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych [Management subject to conditions of uncertainty: An advanced manual], PWN, Warsaw.
  7. Rencher A.C., (2002), Methods of Multivariate Analysis, Wiley-Interscience.
  8. Tipping M.E., Bishop C.M., (1999), "Probabilistic Principal Component Analysis", Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 61 (3).
  9. Urbaniak B., (2010), "Tendencje zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń konkursu Lider ZZL" [Tendencies for change in human resource management in light of the HRM Leader Competition], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 3-4.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu